Resultaten

De onderwijsinspectie zegt het volgende over de Al-Qoeba:

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Al Qoeba in 's-Gravenhage is voldoende.

 

Tijdens een eerder kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd op 28 juni 2012 stelde de inspectie tekortkomingen vast in het onderwijsleerproces op basisschool Al-Qoeba. Mede naar aanleiding daarvan is het team hard aan de slag gegaan en met resultaat. De Inspectie van het Onderwijs heeft op 16 juni 2014 een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uitgevoerd op basisschool Al Qoeba. Conclusies van de inspectie zijn:

  • Opbrengsten:

De resultaten van de leerlingen liggen zowel aan het einde van de schoolperiode als tussentijds op voldoende niveau. De afgelopen drie jaar liggen de eindresultaten boven de ondergrens die gesteld is voor vergelijkbare scholen. De toetsen die in de diverse groepen afgenomen worden tonen aan dat in de onder- en middenbouw mooie resultaten behaald worden, die soms zelfs ruim boven de inspectienorm uitkomen. Hiermee laat de school zien dat de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs duidelijk haar vruchten afwerpt.

  • Leerstofaanbod:

De school heeft veel en beredeneerd geïnvesteerd in het vernieuwen van het leerstofaanbod. Leerkrachten zijn getraind om de woordenschat van leerlingen te vergroten en om dit toe te passen bij andere vakgebieden. Zo blijkt al na een half jaar dat de resultaten van begrijpend lezen omhoog schieten door meer aandacht voor woordenschat.

  • Didactisch handelen en afstemming

Het didactisch en pedagogisch handelen van de leraren is voldoende. Nog niet alle leraren werken met een korte basisinstructie, waarna snellere leerlingen aan de slag kunnen. Wel is in alle groepen zichtbaar dat er planmatig gedifferentieerd wordt in de te verwerken leerstof.

  • Zorg en begeleiding

De intern begeleider heeft een sluitende zorgstructuur gerealiseerd waardoor de zorg en begeleiding voor leerlingen voldoende tegemoet komt aan de behoeften van de leerlingen. De resultaten van de leerlingen worden geanalyseerd en er volgen conclusies uit die bepalen welke zorg en begeleiding nodig is. De leraren laten zien dat ze de afgelopen tijd enorm gegroeid zijn in het handelingsgericht en opbrengstgericht denken en werken.

  • Kwaliteitszorg

De onderdelen van kwaliteitszorg die tijdens het vorige bezoek van de inspectie nog onvoldoende ontwikkeld waren zijn nu alle op orde. Zo worden de resultaten op groeps- en schoolniveau nauwkeurig geanalyseerd. Op basis hiervan worden verbeteracties in gang gezet. Ook de cyclus om regelmatig het onderwijsleerproces te evalueren is door de school opgepakt. De school werkt met kwaliteitskaarten die op maat ingezet worden, passend bij het meerjaren schoolontwikkelplan.

 

We zijn heel blij met de resultaten. Alhamdoeliellah!. We pakken de verbeterpunten en aandachtspunten voortvarend op, want het kan altijd nog beter.

 

Cito scores

Islamitische basisscholen behoren tot een van de betere basisscholen in Nederland. Zij halen betere resultaten bij de Cito-toets in het basisonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws Buurtfacts. De Al-Qoeba staat in de publicatie de onderzoeksresultaten in december 2016 van alle islamitische basisscholen in Nederland op de 3e plaats met een rapportcijfer 8,2. MashaAllah. Wij zijn daar trots op.

 

De citoscores van groep 8 van de afgelopen vijf jaren laten zien dat we goed aan de weg aan het timmeren zijn. MashaAllah!

Ambitie

Onze ambitie is om door te ontwikkelen en het nóg beter te doen, zodat we in de toekomst met de wil van Allah de Verhevene het predicaat van excellente school’ mogen krijgen, inshaAllah.

 

Moge Allah de Verhevene ons allen de kracht en kunde geven om de IBS Al-Qoeba nog beter te maken zodat dit ten goede komt aan onze kinderen. Ameen.

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl