De MR

De Medezeggenschapsraad (MR)Wat is de medezeggenschapsraad?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (afgekort WMS) een medezeggenschapsraad instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels-en oudergeleding.

De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings-of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs

De MR is een samenwerking van ouders en personeel: er is een gezamenlijk belang! Kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kind en personeel.Over welke zaken praat de MR zoal mee?

De MR beslist mee over zaken die het personeel en de ouders/leerlingen betreffen. Bij een aantal zaken heeft de MR adviesrecht en bij een aantal zaken instemmingsrecht, dit is allemaal in de wet vast gelegd. Een aantal voorbeelden zijn:

Formatie en personeelsbeleid (zaken zoals scholing van leraren en formatie)

Communicatie naar leerlingen/ouders toe (zaken zoals de schoolgids en ouderbetrokkenheid)

Financiën en huisvesting (zaken zoals het financieel jaarverslag, de begroting, verbouwingen in en rondom de school)

Onderwijsontwikkeling, ICT en beleid (zaken zoals het schoolplan en het veiligheidsplan)Samenstelling MR

De Medezeggenschapsraad (afgekort MR) van de Al-Qoebaschool bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door:

Mevrouw R. Lubis

Mevrouw A. Laaf

De heer A. Ross


De teamgeleding wordt vertegenwoordigd door:

Mevrouw S. Boustati

Mevrouw D. Kirazli

Mevrouw K. den Hengst


De medezeggenschapsraad wordt om de twee jaar gekozen. Verkiezingen zullen er komen voor het schooljaar 2019-2020


De GMR (gezamenlijke MR van stichting IQRA)

Voor de twee scholen die onder het bestuur van IQRA vallen is er ook een gezamenlijke Medezeggenschapsraad. Van iedere MR nemen er leden zitting in deze raad. De zaken die onder de GMR vallen zijn alle aangelegenheden die een meerderheid van de scholen die vallen onder een bestuur aangaan (in dit geval twee scholen).   De MR periode schooljaar 2017-2018  en 2018-2019

De huidige MR heeft een start gemaakt begin schooljaar 2017-2018 en zit nu in haar tweede en tevens laatste zittingsjaar. Daarna komen er nieuwe verkiezingen.


In het eerste zittingsjaar heeft de MR om de 6 weken met elkaar en daarnaast ook met de directeur vergaderd. Het tweede zittingsjaar zijn er bijna iedere maand vergaderingen gepland.


De vergaderingen duren altijd ruim twee uur. Een uur wordt altijd gereserveerd voor overleg met de directeur en de tijd wordt besteed aan vragen stellen over beleidskwesties en het geven van adviezen. Daarna gaat de NR zonder de directie verder met haar vergadering om onderling overleg te hebben over actuele zaken.


De notulen van de vastgestelde MR vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie (map MR).

Iedereen mag een vergadering van de MR bij wonen om met eigen ogen te zien hoe zo’n vergadering plaats vindt. Uiteraard is het niet de bedoeling dat iedereen mag mee praten, het bijwonen van een vergadering heeft als voornaamste doel dat er transparantie is ten aanzien van wat er allemaal wordt besproken.


De MR is hét middel dat zowel ouders als teamleden hebben gekregen om mee te praten over beleid. Dit betekent dat zowel ouders als teamleden in principe over alle zaken met betrekking tot beleidstukken, kunnen meepraten via de MR. Heeft u dus ideeën, vragen of opmerkingen met betrekking beleid of beleidsstukken, schroom dan niet om ons te benaderen! U kunt dit doen via het contactformulier van de MR op de site of door een van onze MR leden te benaderen.


Belangrijke onderwerpen van afgelopen jaar

Vorig jaar was een turbulente jaar. De MR speelde voor het eerst een duidelijke rol in het bespreken van een aantal beleidszaken. Ook had de MR veel te bespreken in een relatief korte tijd.


Vorig jaar hebben we veel nieuwe protocollen en regelementen moeten updaten, zoals het OR beleid, het strategisch beleidsplan van stichting Iqra 2018 -2021, het taalbeleidsplan en het formatieplan. Dit is slechts een kleine greep van alle documenten van vaak tientallen pagina’s die doorgenomen moesten worden en op sommige punten goed doorgesproken moesten worden om tot goedkeuring te komen.


Ten aanzien van het busvervoer hebben wij klachten van ouders ter harte genomen en er bij directie en bestuur stellig op aangedrongen het busvervoer, dat wordt geregeld door een aparte bus stichting, beter te omschrijven en te organiseren.

In het jaarverslag en de notulen leest u hier meer over.


Dit jaar staan er reeds een aantal onderwerpen op de agenda. Zo werken we er aan om beter bereikbaar te zijn voor de ouders en zullen een aantal beleidstukken en protocollen geëvalueerd worden zoals het klachtenprotocol en het veiligheidsbeleid.


Verder blijven de MR leden aanspreekbaar op het schoolplein. Ook kunt u een mail sturen naar het emailadres mr@alqoeba.nl

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl