Bezwaar en klachten

Bezwaar en klachten

 

Help ons mee om de school nog beter te maken. Wij zien een klacht als een mogelijkheid om ons te verbeteren. Dus als u iets opvalt of iets niet bevalt, kom daar dan mee. Wij staan open voor feedback. Ook complimenten mag u ons geven. Die horen we natuurlijk ook graag.

Bezwaar

De beslissing over de toelating van een kind wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag genomen door de directeur van de school. De toelating kan worden geweigerd aan die kinderen waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij aangewezen zijn op een vorm van speciaal (basis)onderwijs. Ook kan het achterhouden van relevante informatie door de ouders/verzorgers een reden zijn het kind te weigeren..

 

In het geval dat de toelating door de directeur van de school is geweigerd, kan bij het bevoegd gezag van de school hiertegen bezwaar worden gemaakt.

 

Een bezwaar moet binnen 4 weken schriftelijk en gemotiveerd worden gericht aan het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA.

 

Klachten

Volgens de wet kunnen ouders/verzorgers en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan. Klachten of vragen kunt u voorleggen aan de leerkracht van uw kind, bij de directeur of bij de vertrouwenspersoon. Verder kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan de klachtencommissie Islamitische basisscholen.

Procedure

Klachten over onheuse bejegening (toetsing, beoordeling en bestraffing)

Klachten over ongewenst gedrag (pesten, agressie, homoseksuele intimidatie en discriminatie)

Persoonlijke problemen (psychische problematiek, mishandeling en verwaarlozing)

Eerst

Leerkracht

Leerkracht/ interne begeleider/ directie

Leerkracht

Dan

Directie

Externe vertrouwenspersoon

Interne begeleider

Daarna

Externen

 

Directie

Tenslotte

Klachtencommissie

Klachtencommissie en bij strafbare feiten: politie en justitie

Jeugdzorg/ schoolmaatschappelijk werkster

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl