Overige schoolzaken

De eerste schooldag voor vierjarigen

De eerste keer mag u als ouder samen met uw kind om 08.30 uur komen. Het is voor kleuters een hele belevenis als ze voor het eerst naar school gaan. Vierjarigen hebben nogal wat moeite met wennen aan het schoolritme, vooral in de middag.

 

U ontvangt ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging voor de eerste schooldag. Een bijna vierjarige mag twee dagdelen op school komen wennen.

 

Als uw kind 4 jaar is dan heeft het leerrecht en mag hij of zij naar school. Als uw kind vijf jaar is geworden, dan is het leerplichtig, dus het kind moet dan naar school. Die leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden.

 

Kledingvoorschriften

Kleding met afbeeldingen van mensen en /of dieren alsmede korte rokken/broeken en strakke kleding waardoor de lichaamsvormen geaccentueerd worden, zijn niet toegestaan.

 

Leerplicht en verlof

Leerplicht betekent dat u er als ouder/verzorger zorg voor dient te dragen dat uw kind de school bezoekt! Elke keer als het kind verzuimt, ontstaat er een leerachterstand, die moeilijk in te halen is.

 

In de leerplicht staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk.

 

Uitzonderingen op de hoofdregel waarbij verlof verleend wordt op aanvraag zijn onder andere:

- bij overlijden van bloed-of aanverwanten.

- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten.

- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.

- viering van een ambtsjubileum of huwelijks jubileum van bloed- aanverwanten.

- verhuizing van een gezin.

 

Nadrukkelijk wordt geen verlof verleend aan bijvoorbeeld:

- familiebezoek in het buitenland.

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

- andere kinderen uit het gezin die gelijktijdig vrij zijn.

- deelname aan televisieopnames of sportevenementen.

- vakanties in een goedkopere periode of aanbiedingen.

 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties kunnen bij de administratie worden afgehaald. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief de relevante verklaringen in bij de directie van de school. U dient de aanvraag 6 weken van te voren ingeleverd te hebben.

 

De directie neemt over verlofaanvragen voor een periode van maximaal 10 schooldagen zelf een besluit. Voor andere gewichtige aanvragen voor meer dan 10 dagen, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar, die vervolgens na overleg met de directie een besluit neemt over de aanvraag. Tegen ons besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de leerplichtambtenaar.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De school is dit verplicht te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces verbaal wordt opgemaakt.

 

Als verlof wordt aangevraagd voor een zorgleerling, wordt dit verzoek altijd besproken met de directie, de groepsleerkracht en de ib-er.

 

Verzuim

Als uw kind ziek is of om een ander gegronde reden de school niet kan bezoeken, wordt u verzocht dit te melden tussen 08:00 en 08:30 uur bij de administratie.

 

Bij te laat komen of verzuim dient u de school de reden mee te delen. Elke dag worden de absenten in de groepen genoteerd en bij niet gemeld verzuim wordt contact opgenomen met de ouders/ verzorgers. Ongeoorloofd verzuim moeten we melden bij de leerplichtambtenaar. De regels daarover zijn streng. Wanneer uw kind op school onverhoopt ziek mocht worden, willen wij u dit zo snel mogelijk melden. Daarvoor is het belangrijk dat wij over de juiste telefoonnummers beschikken. Geeft u daarom een wijziging van uw (mobiele) telefoonnummer op tijd door aan de administratie van onze school.

 

Schorsing en verwijdering

Per 1 augustus 2014 is een nieuw artikel inzake schorsing van een leerling. Artikel 40C WPO bepaalt drie dingen:

  1. Het bevoegd gezag kan met opgaven van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
  2. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk aan de ouders te worden bekendgemaakt.
  3. Indien de schorsing langer duurt dan één dag, moet de Inspectie hiervan schriftelijk en met opgave van redenen in kennis worden gesteld.

 

Artikel 40, lid 11 WPO bepaalt dat een leerling pas definitief kan worden verwijderd als het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten. De Al-Qoebaschool handelt in overeenstemming met deze richtlijnen. De procedure staat in ons Protocol Schorsen en Verwijderen. Dit protocol is hier te vinden.

 

Voor meisjes vanaf groep 4 geldt dat bij het dragen van een lange broek, een blouse of trui tot aan de knieën reikt. Een jurk of rok dient tot aan de enkels te reiken en het hoofdhaar dient bedekt te zijn. Alleen kleding met lange mouwen is toegestaan.

 

Gymnastiekkleding

Elk kind brengt zijn gymspullen op de dagen dat het gymnastiek heeft mee naar school en neemt zijn spullen diezelfde dag ook weer mee naar huis, zodat de gymnastiekkleding gewassen kan worden.

 

Bij de gymnastieklessen zijn de kinderen verplicht geschikte gymkleding bij zich te hebben, dit voor de hygiëne. Geschikte gymkleding is: een wijd T-shirt, een kniebroek en/of een trainingspak en gymschoenen. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben, aangezien deze op de vloer zwarte strepen achterlaten. Tijdens de gymles mogen de kinderen geen sieraden om hebben. De meisjes mogen een hoofddoek dragen, die op een veilige manier isvastgeknoopt.

 

Zwemkleding

De leerlingen van de groepen 5 en 6 brengen hun zwemspullen op de dag dat zij zwemles hebben mee naar school en ook diezelfde dag worden de zwemspullen weer mee naar huis genomen.

 

Jassen

Voorzie de jassen en tassen van de naam van uw kind. Zorg er ook voor dat de jassen een lusje hebben om ze goed op te kunnen hangen.

 

Kostbare spullen van de leerlingen

Het is beter géén dure spullen mee naar school te nemen. Het is niet te voorkomen dat ze zoek raken of stuk gaan. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Kostbare spullen van uw school

De materialen die kinderen van school gebruiken zijn schooleigendom. Leerlingen moeten netjes en verantwoord met de materialen (leren) omgaan. Indien een leerling slordig met het materiaal omgaat of het opzettelijk stuk maakt, zullen wij de schade doorberekenen aan zijn of haar ouder(s)/verzorger(s).

 

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens schooluren verboden. Leerlingen die mobieltjes bij zich hebben, doen die in het laatje. Mobiele telefoons of MP3-spelers moeten in school uitgezet worden. De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, vernieling en eventueel (niet toegestaan) gebruik. Leerlingen die toch zonder toestemming gebruik maken van de telefoon, leveren die in bij de groepsleerkracht. De ouders worden daarna gebeld door de groepsleerkracht om de telefoon te komen halen.

 

Een beker met drinken moet goed afsluitbaar zijn. De beker en de broodtrommel kunt u het beste voorzien van de naam van uw kind. Dit om verwisseling te voorkomen.

Op school bestaat de mogelijkheid een abonnement te nemen op schoolmelk. Uw kind krijgt dan elke dag melk of yoghurtdrank. Wilt u dat uw kind schoolmelk krijgt, dan kunt u een inschrijfformulier bij de administratie ophalen. De z.g. Energy-dranken zijn verboden.

 

Eten en drinken

Zorg ervoor dat uw kind goed ontbeten heeft voor het naar school komt, dan presteert het beter! Laat uw kind gevarieerd eten meenemen. Denk aan gezonde snacks zoals groente, fruit en brood. Snoep, koek en chips zijn niet wenselijk.

 

Traktatie

Wanneer uw kind jarig is en u wilt (laten) trakteren, let dan op de ingrediënten van de producten die u koopt voor de traktatie. Alleen halal producten zijn toegestaan. Indien u twijfelt of een product halal is, vraag het dan aan ons.

 

Overblijven

De kinderen blijven van maandag tot en met donderdag tussen de middag over op school. Ze eten in de groep met hun eigen leerkracht. Elk kind neemt zelf eten en drinken mee.

 

Tijdens de pauze spelen de kinderen onder toezicht buiten. Op de speelplaats wordt niet gegeten en gedronken.

 

Maak traktaties niet te groot. De traktatie wordt uitgedeeld en opgegeten tijdens de kleine pauze. Wij vragen u een gezonde traktatie mee te geven aan uw kind. Overleg met de leerkracht stellen wij hierbij op prijs. Op de website www.gezondtrakteren.nl staan leuke en gezonde traktatietips.

Woedhoe / Ablutie

Geef uw kind een handdoek mee om zich af te drogen na de woedhoe. We leren de kinderen de hygiënische voorschriften van de Islam, bv. bij de toiletgang.

 

Namaaz / Salaat

Het middaggebed wordt in schoolverband verricht vanaf de tweede helft van groep 5. Wij gebruiken hiervoor een speciaal ingericht lokaal in school. We leren de kinderen het gebed bewust en welgemeend te verrichten. Het is tenslotte de tweede zuil van de Islam. Geef uw kind de juiste kledingstukken mee voor het gebed.

 

Mocht het kind zich tijdens het gebed misdragen, dan wordt de toegang tot het gebed ontzegd en zullen de ouders op de hoogte worden gesteld. Het kind kan dan het gebed thuis verrichten.

Ontruimingsplan

De school heeft een ontruimingsplan. Minimaal een keer per jaar wordt het ontruimingsplan geoefend. Binnen het team zijn er een aantal leerkrachten die bevoegd zijn om te handelen bij brand en kleine ongelukken.

 

Belonen en pedagogisch verantwoord straffen

Belonen en soms ook pedagogisch verantwoord straffen hoort bij het onderwijs.

 

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren. Dat betekent dat wij altijd eerst het kind het goede gedrag zullen leren, ook als het een keer fout gaat. En dan vinden wij dat het vaak beter werkt om positief (goed) gedrag van kinderen te belonen dan om te straffen.

 

Op die manier versterken wij het goede gedrag. Maar als het gedrag van uw kind ons zorgen baart dan zullen wij met u in gesprek gaan en samen een aanpak afspreken voor het welzijn van uw kind. U krijgt dan een uitnodiging van ons. Het protocol Straffen is hier te vinden.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 jaar

Het gezondheidsonderzoek vindt jaarlijks plaats bij alle kinderen van 5 jaar. Vroegtijdige ontdekking geeft een beter resultaat bij de behandeling. De 5 jarigen worden volledig lichamelijk onderzocht. De Jeugdgezondheidszorg nodigt de ouder(s)/verzorger(s) en hun kind hiertoe uit op de GGD vestiging in de wijk.

 

Schoolgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD zet zich in voor de gezonde ontwikkeling van alle Haagse kinderen. Zij wil zo vroeg mogelijk lichamelijke en psychosociale problemen bij kinderen opsporen om vervolgens tijdig hulp of advies te kunnen geven. Daarom werkt de afdeling met de volgende preventieprogramma’s: periodiek gezondheidsonderzoek, vaccinaties en onderzoek op verzoek.

 

Ook over schoolkinderen die geen onderzoek krijgen, kunt u hier terecht met vragen. Soms vraagt de school, als zij zich zorgen maakt, aan de ouder(s)/verzorger(s) om een afspraak te maken. Hiervoor kunt u de GGD bellen. Het telefoonnummer vindt u achter in de Schoolgids.

 

Tandarts

Tweemaal per jaar komt de tandarts bij ons op school om het gebit van de kinderen te controleren en om zonodig een behandeling uit te voeren. U dient zelf uw kind hiervoor aan te melden. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de administratie.

 

Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen op school of tijdens schoolse activiteiten. Alle kosten die uit een ongeval voortvloeien en die niet door het ziekenfonds of uw ziektekostenverzekering worden gedekt, zullen worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Echter: schade aan anderen toegebracht of door anderen veroorzaakt, valt hier niet onder. Hiervoor moeten de ouders/verzorgers zelf een W.A.-verzekering afsluiten. Denkt u eraan, dat u van elk ongeval dat uw kind overkomt terstond (binnen 24 uur) mededeling doet aan de schoolleiding.

De school is dus niet aansprakelijk (en evenmin verzekerd) voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van anderen!

 

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar

Kinderen krijgen in het jaar dat zij 9 worden een herhalingsvaccinatie tegen bof, mazelen, rodehond (BMR) en tegelijkertijd één tegen difterie, tetanus en polio (DTP). Omdat sommige van deze ziekten nog regelmatig voorkomen, is dit nodig om goed beschermd te blijven.

 

Besmettelijke ziekten

Kinderen met besmettelijke ziekten zoals rodehond, de bof, geelzucht, tuberculose en waterpokken mogen niet worden toegelaten op school. Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dan dient u de school zo snel mogelijk te waarschuwen.

 

Hoofdluis

Hoofdluis kan ieder kind en iedere volwassene overkomen en is geen schande. Het is wel van belang de hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Als u hoofdluizen en/of neten constateert, dan kunt u deze goed bestrijden met een hoofdlotion. Deze hoofdluismiddelen zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Indien hoofdluis in de groep van uw kind voorkomt, geven wij deze groep leerlingen een brief met informatie mee. Er zijn luizenzakken voor de groepen 1 tot en met 5, waarin de jassen worden bewaard. Er is een z.g. “Luizenprotocol”, waarin staat dat de leerlingen regelmatig worden gecontroleerd. Dit protocol is hier te vinden.

 

Sponsoring

Voor een aantal zaken waarvoor de middelen niet toereikend zijn (zoals een sporttoernooi, een sportdag of de aanschaf speciale leer-/speel-/sportmiddelen/computers en ICT), kan de school sponsors zoeken. Onze school vindt sponsoring acceptabel als het:

  • in overeenstemming is met de islamitische-, opvoedkundige- en onderwijskundige taak van de school.
  • de onafhankelijkheid van de school niet in gevaar brengt.
  • leerlingen niet stimuleert tot ongezond en gevaarlijk gedrag.

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl