Organisatie

Het bestuur

 

De islamitische basisschool Al-Qoeba in Den Haag valt met de islamitische basisschool As-Soeffah in Amsterdam onder Stichting Iqra. Het doel van Stichting Iqra is om scholen op te richten en te beheren waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de islamitische opvoeding.

De oprichter van Stichting Iqra is geestelijk leider Qaid-é-Ahlé Soennat, Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, rahmatullahi 'alayh.

 

Samenstelling bestuur

Dhr. R.M. Kasiem, voorzitter

Dhr. A.N. Joeman, secretaris

Dhr. A. Walidin, penningmeester

 

Het bestuur van Stichting Iqra heeft samen met de scholen een strategisch beleidsplan opgesteld. Dit plan is behalve leidraad en inspiratiebron, het startpunt van onze beleidscyclus en helpt het ons kritisch te zijn op wat we doen. Het plan biedt ruimte om verschil te maken: elke school vertaalt de geschetste kaders in het plan naar doelstellingen op schoolniveau. Omdat het strategisch beleidsplan de lijnen uitzet voor beide scholen, geeft het tegelijkertijd onze verbondenheid met elkaar weer.

 

Samen sterk

 

De basisschool werkt nauw samen met de voorschool, de naschoolse opvang, de logopediste en de schoolmaatschappelijk werkster. Het is belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie.

 

We werken zowel op de voorschool als in de groepen 1 en 2 met de methode Piramide. Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.

 

Voorschool

 

Voordat uw kind op de Al Qoeba bassischool kan beginnen mag hij/zij naar de voorschool, deze start vanaf tweeënhalf jaar.

 

Stichting Jeugdwerk verzorgt op de basisschool de voorschool.

 

Iedereen komt vier vaste dagdelen per week, twee ochtenden en twee middagen. Uw peuter leert omgaan met andere kinderen, het delen van speelgoed en samen spelen. We besteden op de voorschool veel tijd aan de taalontwikkeling. We werken met de Piramide methode evenals de basisschool. We nodigen u uit om iedere dag tijdens de spelinloop samen met uw kind een spelletje te doen. Ook zijn er per thema kleine activiteiten die u thuis met uw kind kan uitvoeren.

 

U als ouder wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind. Er vinden standaard gesprekken plaats over de ontwikkeling van uw kind. We werken met het observatiesysteem KIJK en ook de onderbouw van de school gebruikt dit zodat er een doorgaande lijn is naar de basisschool.

 

Uw kind komt zo goed voorbereid op de basisschool.

 

Heeft u nog vragen of wilt u uw kind inschrijven dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers: Maria Barakzai en Damla Ates. Telefoonnummer: 06-41705881

 

Zie ook onze facebookpagina

 

Schoolmaatschappelijk werk

 

In de maatschappij verandert veel en veranderingen volgen elkaar snel op. Zo snel dat je het niet altijd meer kan volgen. Daarnaast hebben mensen verschillende ideeën over hoe je met elkaar en met bepaalde situaties moet omgaan. Kortom, het is voor ouders niet altijd even gemakkelijk in deze ingewikkelde samenleving hun weg te vinden en om kinderen op te voeden. Dat kan zijn in geval van moeilijkheden die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van uw kind(eren). U kind bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor gedragsproblemen van uw kind in de klas of thuis. Bijvoorbeeld bij zaken als het leren oplossen van ruzie, leren luisteren naar elkaar, leren vriendjes en vriendinnetjes maken, pesten of gepest worden, relatieproblemen thuis, echtscheiding, financiële problemen of overlijden van familie of een bekende.

 

Het kan zijn dat uw kind een andere vorm van begeleiding nodig heeft. In zo’n geval verwijst de schoolmaatschappelijk werker u door naar een andere persoon of instelling.

De schoolmaatschappelijk werker is een keer per week op school. U kunt haar bellen of mailen voor een afspraak of via de juf/meester/intern begeleider doorgeven dat u in contact wilt komen met de schoolmaatschappelijk werker.

 

Logopedie

 

Logopedie wordt op school georganiseerd als er bij een kind problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en/of slikken. U kunt met de juf of meester van uw kind bespreken of dat voor uw kind nodig is of niet. De logopedie is geregeld vanuit een samenwerking van school met logopediepraktijk Schilderswijk. Als uw kind in aanmerking komt voor logopedie, krijgt hij of zij 1x, soms als het nodig is, 2x per week logopedie. Omdat een logopediepraktijk de lessen verzorgt, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief aan uw huisarts vraagt, zodat de behandelingen vergoed worden door uw zorgverzekering. Het is verplicht door de zorgverzekering, dat u minimaal twee keer per maand aanwezig bent bij de behandeling. U kunt dan zien wat er geoefend wordt en de logopediste kan u aangeven hoe u thuis de juiste articulatie van uw kind op een speelse manier kunt stimuleren.

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl