Kwaliteit en zorg

Kwaliteit en zorg

De zorg voor de leerling speelt in het basisonderwijs een belangrijke rol. Alle leerlingen moeten een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. In ons onderwijsaanbod houden we dan ook rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen (adaptief onderwijs). Voor de basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen en schrijven) worden alle lesdoelen zowel klassikaal als gedifferentieerd aangeboden. De verwerking van de leerstof kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Tijdens deze fase zal de leerkracht directe hulp bieden aan de leerlingen die moeite met de leerstof hebben. Voor de leerlingen die meer aankunnen is er extra leerstof aanwezig. Door deze werkwijze hopen we uitval tot een minimum te kunnen beperken.

Toch zijn er kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Deze aandacht wordt door de tutoren geboden in de groepen 1 en 2 en in de groepen 3 t/m 8 door de groepsleerkracht onder begeleiding van de intern begeleider. Het bieden van extra hulp en doen van specialistisch onderzoek is de taak van de Remedial Teacher. Hij of zij doet onderzoek en adviseert de leraren en intern begeleider t.a.v. leer- en ontwikkelingsproblemen.

 

Wij proberen de leerlingen zo voor te bereiden en te begeleiden dat zij na acht jaar school het voortgezet onderwijs kunnen kiezen dat bij hen past.

 

De tutor zorgt voor:

individuele hulp aan kinderen die achterstanden vertonen of dreigen vast te lopen in de lesstof.

het aanbieden van meer oefening en herhaling.

het aanbieden van - en oefenen met, meer specifieke materialen en lesstof.

 

Het bieden van extra hulp en het treffen van speciale voorzieningen binnen de school noemen we zorgverbreding. Hoewel de zorgverbreding een zaak van het hele team is, hebben we twee "interne begeleiders" aangesteld die speciaal met deze taak belast zijn, omdat wij veel aandacht willen geven aan extra zorg aan leerlingen.

 

De intern begeleider zorgt voor:

 • regelmatige leerling- en toetsbesprekingen.
 • contacten met de leerkrachten over de zorgleerlingen.
 • het bespreken en evalueren van handelingsplannen.
 • regelmatig gesprekken met de ouders/verzorgers van de zorgleerlingen.

 

Op de Al-Qoebaschool is zorgverbreding dus een combinatie van schoolmaatregelen.

Samen met andere scholen voor (speciaal) basisonderwijs maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School(WSNS) - Den Haag 3504.

 

Interne Zorgcommissie (IZC)

Elk schooljaar zetten we ons in om zorgkinderen nog beter te begeleiden. Zes keer per schooljaar buigt de interne zorgcommissie (de directeur, de intern begeleider, de groepsleerkracht, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werkster en een medewerker van het HCO) zich over de begeleiding. Bij het aanmelden van een leerling voor deze interne zorgcommissie dienen de ouders/verzorgers om toestemming gevraagd te worden.

Met ouders, leerkracht, intern begeleider en een of meerdere deskundigen van buitenaf wordt besproken wat de onderwijs- en de opvoedbehoeften zijn van de leerling. Wat heeft de leerling nodig om met plezier te leren? Ook wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoeften zijn van de leerkracht en van de ouders. Dit wordt vastgelegd in het groeidocument. U kunt als ouder dit document op school inzien. Dit groeidocument bevat alle informatie die verzameld wordt over het kind, de verslagen van bijeenkomsten, afspraken en de vorderingen die het kind (eventueel) gemaakt heeft. Ook kan bepaald worden om de leerlijn van een bepaald vakgebied los te laten en een kind te laten uitstromen naar het voortgezet onderwijs, maar ook dan moet het wel vorderingen maken.

Het doel is om het kind binnen de school zich zo optimaal te laten ontwikkelen. In uitzonderlijke gevallen zal een kind verwezen worden naar het speciaal basis onderwijs.

Passend Onderwijs (voorheen Weer Samen Naar School)

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis-)onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is.

 

Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Het signaleren van leer- en gedragsproblemen

Wij proberen zo optimaal mogelijk zorg en hulp te bieden aan leerlingen die het moeilijk hebben in hun leerproces. Om tijdig te kunnen helpen, volgen we de ontwikkeling van elk kind. Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem (L.V.S.). Hiermee beginnen wij al vanaf groep 1. Het systeem bestaat uit observatieformulieren en uitslagen van Cito-toetsen voor taal, lezen en rekenen.

Ondersteuning binnen de basisschool

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.

Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen de nterne begeleider.

 

Basisondersteuning

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat onze school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren.

 

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. Ook onze school biedt extra ondersteuning. Wij bieden Remedial Teaching aan voor de kernvakken rekenen en taal.

 

Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) in ons werkgebied.

 

Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig) een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.

 

Hoe we te werk gaan:

 1. In de toetskalender staat vast wanneer, voor welk kind, bepaalde observaties en Cito-toetsing plaatsvindt. De toetskalender ligt ter inzage op school.
 2. De observatie- en toetsgegevens, maar ook informatie van de groepsleerkrachten, komen ter sprake in de leerlingenbespreking.
 3. Leerkrachten schrijven handelingsplannen en voeren deze (eventueel met hulp van de tutor) uit. Dit betekent extra hulp en uitleg aan individuele leerlingen. Ouders/verzorgers dienen op de hoogte te zijn van deze handelingsplannen en ze te ondertekenen.
 4. Bij de extra begeleiding van teamleden op schoolniveau is de betreffende interne begeleider (I.B.) en de ambulante begeleider (adviseur van buiten de school) betrokken.
 5. Wanneer alle maatregelen binnen de school niet helpen, kunnen wij voor individuele kinderen extern onderzoek en advies aanvragen bij het Haags Centrum Onderwijsbegeleiding (H.C.O.). Ook in dit geval worden de ouders/verzorgers eerst om toestemming gevraagd.

 

Een verwijzing naar speciaal onderwijs

De verwijzingsprocedure naar het speciaal onderwijs gaat via de Permanente Commissie Leerlingenzorg (P.C.L.). Dit is een onafhankelijke commissie die van de betrokken basisschool een uitgebreide rapportage van de aangemelde leerling vraagt.

 

Leerlingen met een handicap

De overheid verlangt dat ook steeds meer kinderen met een handicap op de reguliere basisscholen worden opgevangen en er is extra geld beschikbaar gesteld voor begeleiding van deze leerlingen (het “Rugzakje”). Op onze school is elke leerling van harte welkom. We houden er uiteraard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde schoolplek te bieden. We willen tenslotte op een goede manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van het kind. We zullen bij de aanmelding van een leerling per situatie bekijken of de leerling al dan niet geplaatst kan worden.

Plaatsing is afhankelijk van de volgende factoren:

 • de groepsgrootte
 • het aantal zorgleerlingen in de groep/school
 • kan de groepsleerkracht met de handicap omgaan, zodat dit niet ten koste van de aandacht voor de andere leerlingen gaat?
 • de mogelijkheid van ambulante begeleiding vanuit een school voor speciaal onderwijs
 • is er een open en eerlijke informatieverstrekking tussen ouders/verzorgers en school

 

De ouders/verzorgers ondertekenen uiteindelijk een protocol met afspraken.

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl