Vakgebieden

Vakgebieden

 

Taal

Het vakgebied taal behandelt veel onderdelen: we geven in de lessen aandacht aan de woordenschat, het spreken, het luisteren, het lezen, de taalbeschouwing en het schrijven.

 

Groepen 1 en 2

De aanpak in de groepen 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting is anders. Het werken in de groepen 1 en 2 gebeurt vaak vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en de kinderen keren ook steeds weer terug naar de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan de tafels, in de hoeken, op het schoolplein of in de gymzaal. Er is iedere dag voor ouders spelinloop tot 9.00 uur.

 

Door middel van verschillende thema’s (waarbij ouders/verzorgers thuis een actieve rol spelen) komen allerlei onderwerpen aan bod (herfst, ruimte, groeien, water, etc.). In de klassen zijn een reken-, lees-, luister- en schrijfhoek ingericht. Andere speelhoeken nodigen de kinderen uit om te spreken, te tellen, te ordenen enz. Tijdens groepsactiviteiten maar ook tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt aan de woordenschat van de kinderen.

 

De kinderen worden op een speelse manier voorbereid op de taalactiviteiten in groep 3. De kinderen maken kennis met letters en met klanken met behulp van de lettermuur en klankgebaren. Ook wordt er bijvoorbeeld aangeleerd hoe je een boek moet vasthouden, wat de leesrichting is en wat het nut is van geschreven tekst.

 

Groep 3

In groep 3 gebruiken wij voor het aanvankelijk lezen (beginnend lezen) de methode Veilig Leren Lezen. Hierbij hoort veel extra oefen- en spelmateriaal voor leerlingen die onder, of juist boven het gemiddelde niveau van de klas zitten.

 

Bij het proces van leren lezen, leren de kinderen woorden en zinnen verklanken (technisch lezen) en leren ze woorden, zinnen en eenvoudige verhaaltjes begrijpen (begrijpend lezen.) Daarna oefenen de leerlingen het voortgezet technisch lezen in de vorm van lezen in leesboeken op hun eigen niveau. Door ervaringen op te doen met boeken en verhalen, leggen we de nadruk op spreken en luisteren en worden zo de woordenschat en ook het taalgebruik zo breed mogelijk ontwikkeld.

Groepen 4 t/m 8

Vanaf groep 4 gebruiken we de taalmethode Taal in Beeld. De methode besteedt aandacht aan woordenschat, spelling en taalbeschouwing. Taal in Beeld is een van de taalmethodes, die geschikt is voor zowel taalsterke leerlingen als leerlingen met een taalachterstand. Ook wordt er in deze methode aandacht besteed aan spelling. De methode is flexibel en kan gebruikt worden in zowel homogene groepen als in combinatiegroepen. De leerlingen krijgen allemaal de individuele aandacht die ze nodig hebben.

In de hogere groepen wordt veel nadruk gelegd op technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Lezen in Beeld. Dit is een geïntegreerde leesmethode die bestaat uit vier leerlijnen:

 • technisch lezen,
 • begrijpend lezen,
 • informatie verwerven door lezen
 • leesbevordering.

Ouders/verzorgers kunnen heel goed meehelpen aan de vergroting van de woordenschat door thuis met de kinderen te lezen of vóór te lezen. Ook kunnen ze op school een steentje bijdragen door bij het technisch lezen als leesouder in de klas te helpen.

Lezen in Beeld

Deze methode is heel interactief van aard. Dat betekent dat er veel contact en samenwerking is tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling.

 

Het lezen wordt onderverdeeld in:

 • Technisch Lezen

Om lezen te stimuleren, wordt er minimaal twee keer per week een half uur gelezen. De kinderen moeten de leestekens goed kunnen gebruiken. De kinderen worden twee keer per jaar getoetst om hun leesniveau te bepalen.

 • Vrij Lezen

Er is ook ruimte binnen het lesrooster voor vrij lezen. De kinderen mogen zelf een boek kiezen uit de schoolbibliotheek. Ook bezoeken de groepen regelmatig de openbare bibliotheek om boeken te lenen. Tevens worden de leerlingen zoveel mogelijk aangemoedigd om over een gelezen boek of een onderwerp uit het (Jeugd)journaal te vertellen. Dit is meestal in de vorm van een spreekbeurt. Ook worden actuele gebeurtenissen en onderwerpen na de dagopening met elkaar besproken. Op deze wijze worden de leerlingen gestimuleerd hun eigen mening te geven over een bepaald onderwerp.

Schrijven

Groepen 1 en 2:

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 doen allerlei grof motorische - en beeldende activiteiten op het gebied van schrijven als voorbereiding op het schrijven in groep 3.

De grof motorische ontwikkeling vindt o.a. plaats in de gymzaal, tijdens een spelles-activiteit of buiten op het speelplein.

 

Groepen 3 t/m 8

Na de oefeningen bij de kleuters ter voorbereiding op het schrijven, beginnen we in groep 3 met het schrijfonderwijs op blaadjes en in werkboekjes volgens de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de woorden van de leesmethode. Woorden die de kinderen leren lezen, leren ze ook schrijven in licht hellend schrift. In de hogere groepen komen ook blokletters en creatieve lettervormen aan bod.

 

Rekenen

 

Groep 1 en 2

Wij werken in de groepen met de methode Rijkenrijk. Per week worden er drie betekenisvolle activiteiten gedaan rond getalbegrip, meten en meetkunde. Daarnaast wordt er met ontwikkelingsmaterialen en met werkbladen in de groep gewerkt.

 

Groepen 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt de rekenmethode Wereld in Getallen structureel gebruikt.

De rekenleerstof bestaat uit blokken. De lessen binnen een blok hebben een vast patroon. Uitleg door de leerkracht en zelfstandige verwerking door de leerling wisselen elkaar steeds af. Bij het zelfstandig werken kunnen kinderen ook samenwerken en elkaar helpen.

Bij deze methode wordt veel gewerkt met situaties uit het dagelijkse leven; met projecten over gewicht, maat, tijd, geld, omtrek, oppervlakte en inhoud. De rekenlessen staan in het teken van inzichtelijk realistisch leren rekenen. Daarbij kunt u denken aan cijferen, hoofdrekenen, meten, tijd en geld, getalbegrip, breuken, schaal, tijd- en afstandssommen, verhaalsommen en meten en wegen. De kinderen werken afwisselend uit de volgende boeken: Lesboek, Plusboek voor extra uitdaging en Werkboek. Digitale oefensoftware is aanwezig.

Wereldoriëntatie

Vanaf groep 3 gebruiken we ZAKEN als methode voor wereldoriëntatie. De methode ZAKEN dekt alle kennisgebieden op het terrein van mens, maatschappij en natuuroriëntatie.

 

Aardrijkskunde, geschiedenis, geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen (waaronder staatsinrichting), burgerschap, het bevorderen van gezond gedrag en natuur (waaronder biologie) worden in samenhang aangeboden.

 

Kunstzinnige oriëntatie

Dit bevat de volgende onderdelen: tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, drama (toneel), muziek en ritmisch bewegen.

 

Hierbij kunnen de leerlingen niet alleen hun kennis tonen, maar ook hun gevoelens uitbeelden in de vorm van werkstukken, het houden van voordrachten, zingen en het maken van schilderijen. Momenteel worden de lessen door de leerkrachten zelf bedacht, maar we werken aan één vak kunst en cultuur educatie.

In de groepen 1 en 2 wordt in de methode Piramide door middel van projecten veel aandacht besteed aan kunstzinnige oriëntatie. Er wordt regelmatig een beroep op de ouders en kinderen gedaan om spulletjes te verzamelen zodat ermee gewerkt kan worden. Alle groepen gaan één keer per jaar een theatervoorstelling bezoeken en één keer per jaar een tentoonstelling bezoeken.

Verkeer

In de groepen 1 en 2 bevat de methode Piramide een verkeersthema en vanaf groep 3 werken we met methode Klaar…Over!. Verkeerregels en verkeersgedrag worden aangeleerd middels groepsgesprekken, lesboeken, werkboeken en oefenen in de praktijk. In groep 7 moeten de leerlingen in een verkeersexamen laten zien dat zij de geleerde verkeersregels ook in de praktijk kunnen brengen en zelf als weggebruiker dagelijks veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

 

Computeronderwijs

Computers nemen in de maatschappij een steeds belangrijkere plaats in. Wij willen computers inzetten als middel om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen bij hun werk. De computers worden gebruikt bij het lees-, taal- en rekenonderwijs om leerlingen extra ondersteuning te geven bij verschillende vakgebieden.

Engels

Dit vak wordt gegeven in de groepen 7 en 8. Dit o.a. ter voorbereiding op het vak Engels in het voortgezet onderwijs. Voor dit vak wordt de methode Real English Let’s do it! gebruikt.

 

Godsdienstonderwijs

De godsdienstlessen worden in het Nederlands gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Islamitisch godsdienstonderwijs Primair Onderwijs. Deze lesmethode is speciaal toegesneden op de Nederlandse context. Aan het lesmateriaal is zowel in religieus inhoudelijk als in pedagogisch-didactisch opzicht aandacht en zorg besteed.

Het doel van het islamitische godsdienstonderwijs is:

 • We willen bij de kinderen het bewustzijn en liefde aanwakkeren voor Allah en Zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) als fundament van hun intellectuele, emotionele- en spirituele leven, door het verschaffen van een solide basis voor een rationeel en weerspiegelend begrip van de mensen en de wereld om hen heen.
 • De kinderen leren om bewust te zijn van hun verantwoordelijk om Allah te gehoorzamen en hem met toewijding te dienen als Zijn rentmeesters met alle talenten en middelen die Hij hen heeft gegeven.
 • De kinderen bijbrengen hoe Allah te aanbidden op de manier die Hij en zijn boodschapper hebben voorgeschreven.
 • De persoonlijkheid van de kinderen te vormen naar het beste morele en sociale gedrag, gezonde houding en zelfdiscipline in overeenstemming met de richtlijnen van de Koran en Soenna en hen aan te moedigen om zich als verantwoordelijke burgers te ontwikkelen, die in het algemeen zullen bijdragen tot het welzijn van de maatschappij en van de mensheid.
 • Het stimuleren van een onderzoekende, analytische en positieve benadering van de studie van de Islam vooral in zijn individuele en collectieve uitdrukking in de eigentijdse wereld.
 • De kinderen voorstellen aan de uitdagende en veelzijdige aard van de islam en aan de wijze waarop dit in ervaring en praktijk wordt weerspiegeld.
 • De kinderen te helpen om vragen over de betekenis van het leven te identificeren en te onderzoeken en zulke vragen met betrekking tot de waarden en leer van de Islam te overwegen.
 • De kinderen aan te moedigen om eigentijdse kwesties te overdenken en daarop in het licht van de Koran en Soenna te handelen.
 • De kinderen leren om te erkennen, waarderen en zich toe te voegen aan de bijdrage van moslims aan de wereldbeschaving.
 • De kinderen informeren over religieuze riten en gebeurtenissen, islamitische feest- en hoogtijdagen zoals: Ied-oel-Fitr (het suikerfeest), Ied-oel-Adha (het offerfeest), de Hadj (de bedevaart), Ramadan, Miraadj (de hemelreis van de Profeet) en Milaad-oen-Nabie (het geboortefeest van de Profeet), enz.

Gymnastiekonderwijs

Het bewegingsonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. Lichamelijke opvoeding is erop gericht dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die nodig zijn om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan sporten.

Het brede aanbod van bewegings- en spelactiviteiten heeft positieve invloed op onder andere de motorische-, de sociale-, de emotionele- en de cognitieve ontwikkeling. Voor een blijvende deelname aan sport/bewegen is het van belang dat leerlingen zich oriënteren op diverse vormen van bewegingscultuur. Ze moeten bovendien een mening kunnen vormen over de spelvormen en de waarde daarvan. Het gaat daarbij om factoren als: welke spelvormen hebben de voorkeur, wat zijn de spelregels, hoe wordt het spel veilig gespeeld en hoe wordt met anderen samengewerkt. Vanaf groep 5 krijgen de jongens en de meisjes apart gymnastiek. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.

Zwemmen

Een verplicht onderdeel in het lesprogramma zijn de zwemlessen van de leerlingen van de groepen 5 en 6. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen onze school verlaten met een zwemdiploma. De zwemlessen worden verzorgd door de gemeente Den Haag in zwembad De Houtzagerij en zijn gratis.

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl