Uw kind aanmelden

Uw kind aanmelden

 

Aanmeldstop nieuwe leerlingen

Zoals u weet zijn we de afgelopen periode hard gegroeid. We hebben het schooljaar 2018-2019 gestart met 240 leerlingen. Tot het eind van het schooljaar zullen dat er inshaAllah 280 leerlingen zijn. Alhamdoeliellah. De groepen zitten inmiddels aardig vol. We moeten er ook voor zorgen dat alle nieuwe leerlingen hun draai vinden op school en dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarom is er nu een aanmeldstop ingesteld voor alle groepen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, kunnen we nog kinderen plaatsen. Als u kinderen heeft, die nog geen 4 zijn en nog niet zijn aangemeld, doe dit dan snel. Voor dit schooljaar is er geen plek meer in groep 1. Voor volgend schooljaar zijn er nog een paar plekken. Als u kinderen op school heeft, heeft u voorrang. Maar als u te laat bent met aanmelden, kunnen we uw kind helaas niet plaatsen. Wees er daarom op tijd bij en schrijf uw kinderen op tijd in.

 

 

 

De Al-Qoeba school is toegankelijk voor alle kinderen, van wie de ouders/verzorgers een islamitische opvoeding belangrijk vinden.

 

Wij vinden het belangrijk dat u uw kind aanmeldt nadat we met u een persoonlijk kennismakingsgesprek hebben gehad. Bij deze kennismaking vertellen we meer over onze school, de invulling van onze identiteit en het onderwijs en kunnen we uitgebreid ingaan op uw vragen.

 

U kunt onsmailen of bellen voor het maken van een afspraak.

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier. Als u besluit om uw kind bij ons aan te melden, kunt u het ingevulde aanmeldingsformulier afgeven op school of onaar ons opsturen.

 

We hebben inmiddels meer dan 250 leerlingen op school. SoebhaanAllah. We zullen de komende jaren geleidelijk aan doorgroeien inshaAllah. We moeten helaas wel een aantal ouders en kinderen teleurstellen. We willen niet te groot worden. Voor de groepen 1, 2, 5 en 8 is er voor het schooljaar 2018-2019 een leerlingenstop. De overige groepen zullen snel volgen inshaAllah.

Voorschool

Het is verstandig om uw kind tijdig aan te melden voor de voorschool van Al-Qoeba. U kunt hiervoor terecht bij de administratie van de school.

 

Basisschool

Een kind kan naar de basisschool vanaf de dag dat het vier jaar wordt. Hierdoor hebben we het hele jaar door te maken met instroom van nieuwe leerlingen. Volgens de aanmeldleeftijd-systematiek kunnen leerlingen al eerder worden aangemeld. Neem hiervoor contact op met de school. Kinderen van de voorschool van Al-Qoeba stromen in principe automatisch door naar de basisschool (tenzij u dat niet wilt natuurlijk).

 

De toelating is niet afhankelijk van het voldoen van een geldelijke bijdrage door de ouders/ verzorgers. Evenmin is voor de toelating van belang of de leerling wel rechtmatig in Nederland verblijft. Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan een leerling worden toegelaten. De beslissing over de toelating wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag genomen door de directeur van de school. De toelating kan worden geweigerd aan die kinderen waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij aangewezen zijn op een vorm van speciaal (basis)onderwijs. Ook kan het achterhouden van relevante informatie door de ouders/verzorgers een reden zijn het kind te weigeren.

 

Wennen op school

De stap naar de basisschool; het ene kind is er hard aan toe, het andere kind ziet er nog huizenhoog tegen op. En vaak geldt hetzelfde voor de ouders. De ene ouder zal blij zijn wanneer het kind mag starten op school terwijl de andere ouder er enorm tegen op kan zien het kind voor het eerst naar school te moeten brengen. En begrijpelijk beïnvloeden ouder en kind elkaar hierin. Belangrijk is het dan ook om als ouder je eigen (vooral negatieve) gevoelens zo min mogelijk te laten merken aan het kind. Het starten op de basisschool is dan ook een grote stap in het leven van een kind, zowel voor de ouders als voor het kind.

 

Met het starten op de basisschool komen er enorm veel nieuwe dingen en indrukken op een kind af. Het kind moet er allereerst aan wennen vijf dagen in de week bij de ouders vandaan te zijn. Veel kinderen bezoeken op jongere leeftijd wel een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal, maar over het algemeen niet vijf dagen in de week. Ook voor een kind dat drie dagen in de week naar het kinderdagverblijf gaat, kan het wennen zijn plotseling vijf dagen van huis te zijn.

 

Op school krijgt het kind ook voor het eerst te maken met een sterk gestructureerde dagindeling. Ook op het kinderdagverblijf en op de peuterspeelzaal wordt natuurlijk structuur geboden, maar de dagindeling hier is toch een stuk vrijblijvender. Op de basisschool worden veel meer regels gesteld en worden er wat dit betreft ook veel meer eisen aan de kinderen gesteld. Het kind moet meedraaien in het dagprogramma, stil zitten in de kring, luisteren wanneer de andere kinderen praten en er kan niet meer continu gespeeld worden.

 

De verwachtingen die er aan het kind gesteld worden, komen ook hoger te liggen. Er moeten dingen gedaan worden, ook wanneer het kind hier geen zin in heeft of een hekel aan heeft. Een kind dat een hekel heeft aan knutselen, zal op het kinderdagverblijf hier over het algemeen redelijk vrij in gelaten worden. Op de basisschool moet het kind wel meedoen met de les en dus toch gewoon mee moeten doen met het knutselen. Maar ook naast hetgeen dat binnen de les gebeurt, worden er allerlei verwachtingen gesteld aan het kind, zoals zelf naar de wc gaan, zelf de jas aan doen, zelf de gymkleren aan doen et cetera.

 

Het kind moet ook leren meedraaien binnen de sociale processen binnen de klas. Binnen een groep van kinderen die elkaar al enige tijd kennen moet het kind zijn of haar plekje vinden. We zien in deze fase ook dat kinderen gaan besluiten hoe ze zich gaan voordoen op school en binnen de groep. Regelmatig merken ouders dat hun kind zich op school heel anders gedraagt dan thuis. Kinderen die thuis vrij rustig en wat verlegen lijken te zijn kunnen zich op school plotseling vrij druk en aanwezig gaan opstellen, terwijl we ook zien dat kinderen die thuis heel zelfverzekerd overkomen op school plotseling veranderen in angstige, verlegen kinderen. Deze verandering in houding op school kan nog eens extra veel van het kind vragen. Vooral een kind dat zich op school stoerder voordoet dan hij of zij eigenlijk is, kan hier erg vermoeid van raken.

 

Ter voorbereiding op het starten op school is het goed hier al wat met het kind over te praten. Het kan het kind helpen de school alvast een keer samen te gaan bekijken van buiten, alvast een keer naar school te lopen/ fietsen en wat te praten over wat er gebeurt op school. Vooral voor kinderen die de oudste thuis zijn of enig kind zijn, is de school nog een grote onbekende. Kinderen met oudere broertjes of zusjes zijn over het algemeen al regelmatig in de school, kennen vaak al wat kinderen en leerkrachten van gezicht en weten door broer of zus al een beetje wat 'naar school gaan' inhoudt.

 

De Al-Qoeba biedt aan uw kind de mogelijkheid om te komen wennen op school. Hij of zij mag dan al voor de 4e verjaardag drie dagdelen langskomen in groep 1. Uw kind leert zo alvast de juf en de klasgenootjes kennen. En ziet hoe het eraan toegaat in de klas. De wendagen bereiden uw kind mentaal voor op de eerste echte schooldagen. U krijgt ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 wordt een oproep voor de wendagen. 

 

Bezwaar

De beslissing over de toelating van een kind wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag genomen door de directeur van de school. De toelating kan worden geweigerd aan die kinderen waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij aangewezen zijn op een vorm van speciaal (basis)onderwijs of dat leerlingen zorg nodig hebben, die wij niet kunnen bieden op school. Ook kan het achterhouden van relevante informatie door de ouders/verzorgers een reden zijn het kind te weigeren.

 

In het geval dat de toelating door de directeur van de school is geweigerd, kan bij het bevoegd gezag van de school hiertegen bezwaar worden gemaakt.

 

Een bezwaar moet binnen 4 weken schriftelijk en gemotiveerd worden gericht aan het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra.

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl