Ouders

Ouders

 

De Al-Qoeba school wil de ouders/verzorgers bewust bij de school betrekken. Betrokkenheid en participatie van ouders hebben een positief effect op de (cognieiteve) prestaties en het gedrag van leerlingen en op het klimaat en het functioneren van de school. Daarom worden ouders actief betrokken bij de school en het onderwijs.

Medezeggenschap

Iedere school binnen de stichting IQRA heeft een eigen medezeggenschapraad (MR). In deze raad zitten gekozen ouders en personeelsleden.

Om de twee jaar wordt via verkiezingen een deel van de raad vervangen. De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op iedere school in te zien is.

 

Het komt erop neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op beleidsterreinen instemmingsrecht. Wanneer de instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is van groot belang dat de MR goede contacten onderhoudt met de achterban, alle ouders en alle personeelsleden.

 

De GMR is het medezeggenschapsorgaan op het niveau van het bestuur (bevoegd gezag). De GMR heeft taken en bevoegdheden op de beleidsterreinen die voor alle scholen gelden.

De MR komt frequent bij elkaar om te vergaderen. Alle ouders en medewerkers mogen de vergaderingen van de MR bijwonen.

 

De MR van de Al-Qoebaschool bestaat uit de volgende leden:

Saloua el Boustati (leerkracht)

Khadija den Hengst (leerkracht)

Derya Kirazli (leerkracht)

Rumaisa Lubis (ouder)

Umar Arif (ouder)

Ameen Ross (ouder)

 

 

Ouderraad

De ouderraad op onze school bestaat voor een groot deel uit ouders. Leerkrachten hebben een coördinerende rol. De taak van de ouderraad is allerlei activiteiten op school mogelijk te maken. De ouders ondersteunen het schoolteam van dichtbij bij allerlei activiteiten. De kosten van de activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

 

Voorzitter: Zebida

Secretaris: Saira

Penningmeester: Fatima

 

Voor de ouderraad worden regelmatig nieuwe leden gezocht.

Ouders kunnen zich melden bij de administratie of gevraagd worden. De ouderraad heeft een reglement en benoemt haar eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

De ouderbijdrage

De kosten van de activiteiten en voorzieningen buiten het lesprogramma, zoals de viering van Ied-ulFitr, Ied-oel-Adha, Milaad-oen-Nabie, educatieve uitstapjes en extra buitenspeelmateriaal worden niet vergoed door de overheid. Deze kosten worden doorberekend aan de ouders/verzorgers via een ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig; hij bedraagt voor 2017/2018 € 15,- per kind. U kunt de ouderbijdrage betalen bij de administratie van onze school. Bij betaling krijgt u altijd een kwitantie.

Naast de ouderbijdrage is er nog uw financiële bijdrage voor de schoolreis. Dit is een verplicht onderdeel van het schoolprogramma.

In sommige gevallen krijgt u een deel van de schoolkosten vergoed. Wanneer u in aanmerking komt voor deze gemeentelijke vergoeding, de zogenaamde “Ooievaarsgelden”, dan krijgt u daarover bericht van de gemeente Den Haag.

Contacten met de leerkracht

Het 10-Minutengesprek (rapportgesprek)

De school streeft een goede relatie met de ouders/verzorgers na. Samen moeten we elkaar duidelijk laten weten wat we van elkaar verwachten. Drie keer per jaar bestaat de mogelijkheid een 10-minuten gesprek te hebben met de leerkracht. Dan wordt ook het rapport aan de ouders/ verzorgers overhandigd. De tijden voor ouders/verzorgers die meerdere kinderen op de school hebben, zijn zoveel mogelijk aansluitend. Om de gesprekken goed te laten verlopen, is het een vereiste dat een ieder zich stipt aan de gegeven tijden houdt. Tijdens deze avonden is er geen mogelijkheid van kinderopvang. Ouders worden dan ook verzocht hun kinderen niet naar het gesprek mee te nemen.

 

Individueel gesprek

De leerkrachten kunnen tijdens de lesuren geen bezoek ontvangen. U kunt na schooltijd bellen of langs komen en dan kan er een afspraak gemaakt worden. Als u een gesprek wilt met de directie, dan kunt u op het spreekuur komen. Belt u daarvoor met de administratie van de school.

 

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u uitgenodigd voor een Algemene Informatieavond op school. Op deze avond geven wij informatie over de gang van zaken gedurende het schooljaar. Op groepsniveau bespreken leerkrachten en ouders/verzorgers de leerstof van het nieuwe leerjaar, de rapporten en het activiteitenprogramma van het jaar. Met de informatie die we elkaar geven, kunnen de leerkrachten uw kind (nog) beter begeleiden en kunt u als ouder eventueel een bijdrage leveren aan de schoolprestaties van uw kind(eren).

 

Huisbezoek

Het kan voorkomen dat de leerkracht op huisbezoek komt. Dit is één van de mogelijkheden om het contact tussen ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten te verbeteren.

Bezoeken vinden plaats in overleg met de ouders/verzorgers.

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl