Visie

Visie op onderwijs

 

Een belangrijk uitgangspunt van de school is passend onderwijs. Het onderwijs is zo georganiseerd dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn/haar niveau. Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunt voor leren. Kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school.

Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend moslim/mens. De leerkracht begeleidt en stimuleert het kind in positieve zin.

Wij werken met methodes en onderwijsleermiddelen die rekening houden

met verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend

leren mogelijk maken. Met behulp van het leerlingvolgsysteem volgen wij de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend om zorg op maat te bieden. Leerlingen en ouders/verzorgers hebben recht op professionele begeleiding. Daarom probeert de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel te bewerkstelligen.

 

Het uiteindelijke doel van de school is kinderen op te voeden tot participanten van de Nederlandse samenleving op basis van het behoud van de eigen religieuze achtergrond. De school streeft ernaar de kennis, vaardigheden en de attitude bij de kinderen te ontwikkelen die nodig zijn om volledig te kunnen participeren in deze Nederlandse samenleving.

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl