De MR

De Medezeggenschapsraad (MR)Wat is de medezeggenschapsraad?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (afgekort WMS) een medezeggenschapsraad instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels-en oudergeleding.


De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings-of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.


De MR is een samenwerking van ouders en personeel: er is een gezamenlijk belang! Kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kind en personeel.Over welke zaken praat de MR zoal mee?

De MR beslist mee over zaken die het personeel en de ouders/leerlingen betreffen. Bij een aantal zaken heeft de MR adviesrecht en bij een aantal zaken instemmingsrecht, dit is allemaal in de wet vast gelegd.


Een aantal voorbeelden zijn:

- Formatie en personeelsbeleid (zaken zoals scholing van leraren en formatie)
- Communicatie naar leerlingen/ouders toe (zaken zoals de schoolgids en ouderbetrokkenheid)
- Financiën en huisvesting (zaken zoals het financieel jaarverslag, de begroting, verbouwingen in en rondom de school)
- Onderwijsontwikkeling, ICT en beleid (zaken zoals het schoolplan en het veiligheidsplan)Samenstelling MR

De Medezeggenschapsraad (afgekort MR) van de Al-Qoebaschool bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding.


De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door:
De heer A. Ross
De heer S. El Touny
De heer K. Meftah


De teamgeleding wordt vertegenwoordigd door:

Juf Khadija

Juf Hayat

Juf Derya


De medezeggenschapsraad wordt om de twee jaar gekozen. Verkiezingen eind schooljaar 2018-2019 hebben gezorgd voor een voltallige MR.


De GMR (gezamenlijke MR van stichting IQRA)
Voor de twee scholen die onder het bestuur van IQRA vallen is er ook een gezamenlijke Medezeggenschapsraad. Van iedere MR nemen er leden zitting in deze raad. De zaken die onder de GMR vallen zijn alle aangelegenheden die een meerderheid van de scholen die vallen onder een bestuur aangaan (in dit geval twee scholen).

 

De MR periode schooljaar 2019-2020

De huidige MR heeft een start gemaakt begin schooljaar 2019-2020 en zit nu in haar eerste zittingsjaar.

Dit schooljaar gaat de MR om de 4 weken met elkaar vergaderen.


De vergaderingen duren altijd ruim twee uur. Een uur wordt altijd gereserveerd voor overleg met de directeur en de tijd wordt besteed aan vragen stellen over beleidskwesties en het geven van adviezen. Daarna gaat de MR zonder de directie verder met haar vergadering om onderling overleg te hebben over actuele zaken.


De notulen van de vastgestelde MR vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie (map MR).


Iedereen mag een vergadering van de MR bij wonen om met eigen ogen te zien hoe zo’n vergadering plaats vindt. Uiteraard is het niet de bedoeling dat iedereen mag mee praten, het bijwonen van een vergadering heeft als voornaamste doel dat er transparantie is ten aanzien van wat er allemaal wordt besproken.


De MR is hét middel dat zowel ouders als teamleden hebben gekregen om mee te praten over beleid. Dit betekent dat zowel ouders als teamleden in principe over alle zaken met betrekking tot beleidstukken, kunnen meepraten via de MR. Heeft u dus ideeën, vragen of opmerkingen met betrekking beleid of beleidsstukken, schroom dan niet om ons te benaderen! U kunt dit doen via het contactformulier van de MR op de site of door een van onze MR leden te benaderen.


Belangrijke onderwerpen van afgelopen jaar
In het MR jaarverslag (zie bijlage onder aan de pagina) kunt u lezen wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan en besproken.


Mocht u zaken hebben die u bij de MR wilt inbrengen dan zijn de MR leden aanspreekbaar op het schoolplein. Ook kunt u een mail sturen naar het emailadres mr@alqoeba.nlTerwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl