De MR

e Medezeggenschapsraad (MR)Wat is de medezeggenschapsraad?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (afgekort WMS) een medezeggenschapsraad instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels-en oudergeleding.


De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings-of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.


De MR is een samenwerking van ouders en personeel: er is een gezamenlijk belang! Kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kind en personeel.


Over welke zaken praat de MR zoal mee?
De MR beslist mee over zaken die het personeel en de ouders/leerlingen betreffen. Bij een aantal zaken heeft de MR adviesrecht en bij een aantal zaken instemmingsrecht, dit is allemaal in de wet vast gelegd.


Een aantal voorbeelden zijn:
- Formatie en personeelsbeleid (zaken zoals scholing van leraren en formatie)
- Communicatie naar leerlingen/ouders toe (zaken zoals de schoolgids en ouderbetrokkenheid)
- Financiën en huisvesting (zaken zoals het financieel jaarverslag, de begroting, verbouwingen in en rondom de school)
- Onderwijsontwikkeling, ICT en beleid (zaken zoals het schoolplan en het veiligheidsplan)


Samenstelling MR
De Medezeggenschapsraad (afgekort MR) van de Al-Qoebaschool bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding.


De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door:

  • De heer Alihoesen
  • Mevrouw Nazir
  • Mevrouw Zammou

 

De teamgeleding wordt vertegenwoordigd door:

  • Juf Leyla
  • Juf Laila
  • Juf Drissia

 

De medezeggenschapsraad wordt om de twee jaar gekozen.


De GMR (gezamenlijke MR van stichting IQRA)
Voor de twee scholen die onder het bestuur van IQRA vallen is er ook een gezamenlijke Medezeggenschapsraad. Van iedere MR nemen er leden zitting in deze raad. De zaken die onder de GMR vallen zijn alle aangelegenheden die een meerderheid van de scholen die vallen onder een bestuur aangaan (in dit geval twee scholen).


De oudergeleding van de Al-Qoeba wordt vertegenwoordigd door:

  • De heer Alihoesen


De teamgeleding van de Al-Qoeba wordt vertegenwoordigd door:

  • Juf Hanan


De MR periode schooljaar 2023-2024
De MR vergadert elke eerste maandag van de maand.

De vergaderingen duren ongeveer twee uren. Een uur wordt gereserveerd voor overleg met de locatielieder en de tijd wordt besteed aan vragen stellen over beleidskwesties en het geven van adviezen. Daarna gaat de MR zonder de directie verder met haar vergadering om onderling overleg te hebben over actuele zaken.


De notulen van de vastgestelde MR vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie (map MR).


Iedereen mag een vergadering van de MR bij wonen om met eigen ogen te zien hoe zo’n vergadering plaats vindt. Uiteraard is het niet de bedoeling dat iedereen mag mee praten, het bijwonen van een vergadering heeft als voornaamste doel dat er transparantie is ten aanzien van wat er allemaal wordt besproken.


De MR is hét middel dat zowel ouders als teamleden hebben gekregen om mee te praten over beleid. Dit betekent dat zowel ouders als teamleden in principe over alle zaken met betrekking tot beleidstukken kunnen meepraten via de MR. Heeft u dus ideeën, vragen of opmerkingen met betrekking beleid of beleidsstukken, schroom dan niet om ons te benaderen! U kunt dit doen via het contactformulier van de MR op de site of door een van onze MR leden te benaderen. Maar nog sneller is een mail richten aan mr@alqoeba.nl .


Mocht u zaken hebben die u bij de MR wilt inbrengen dan kunt u een mail sturen naar het emailadres mr@alqoeba.nl