Schorsen

Schorsen


Er zijn diverse factoren die een positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind en het
leerklimaat in de groep, maar ook op school:

  • Het opdoen van positieve ervaringen.
  • De mate van welbevinden.
  • Het stellen van grenzen.


De beste manier van belonen en straffen is een bemoedigende, strafarme benadering.


Een beloning hoeft niet iets tastbaars te zijn, maar kan ook het opsteken van een duim
zijn, of een knipoog of schouderklopje. Het toepassen van een beloningssysteem moet
zoveel mogelijk vermeden worden, want het leidt vaak tot berekenend gedrag. Het
kan wel ingezet worden bij een leerling met gedragsproblemen.


Straffen is gericht op het ontwikkelen van moreel besef, zodat de betrokken leerling, maar
ook andere leerlingen tot inzicht komen wat goed is. De straf heeft als doel om het gedrag
van leerlingen te verbeteren om zodoende een veilig klimaat op school te bevorderen.
Zoals vermeld, vinden we een goed pedagogisch klimaat en een veilige schoolomgeving een
voorwaarde voor het onderwijs op onze school. Preventie krijgt veel aandacht op onze
school. Soms laten leerlingen gedrag zien waarop ze aangesproken zullen moeten worden.
Met ouders vindt overleg plaats om samen te komen tot een goed aanpak. Wanneer gedrag
grensoverschrijdend is, kan er tot schorsing worden overgegaan.


De criteria die hierbij een rol spelen, zijn:

Het gedrag van de leerling of de ouder die problemen veroorzaakt, leidt ertoe dat de
ontwikkeling van andere leerlingen, de sfeer en/of de veiligheid op school in het
gedrang komen.


Wanneer er na een schorsing nog geen verbetering in het gedrag waar te nemen valt, kan
besloten worden het kind van school te verwijderen.


Voordat tot schorsing of verwijdering wordt besloten, zal de school eerst contact opnemen
met het bestuur. Ouders zullen vooraf van een besluit tot schorsing of verwijdering op de
hoogte worden gebracht. Hierbij zal, in geval van schorsing, ook aangegeven worden
hoelang de duur van de schorsing is.


De procedure bij ons is:

  • Een officiĆ«le waarschuwingsbrief en gesprek met ouders/verzorgers.
  • Schorsing van school van 1 dag waarbij contact met de leerplichtambtenaar volgt.
  • Schorsing van school van 2 dagen waarbij contact met de leerplichtambtenaar volgt.
  • Schorsing van school van 5 dagen en opstarten procedure verwijdering van school.


Als ouder(s)/verzorger(s) het niet eens bent met het besluit, dan kunnen zij binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bij het bestuur een verzoek om herziening van het besluit te vragen.