Klachten

Klachtenregeling


Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Een klacht over een school in het basisonderwijs, dient u eerst in bij de leerkracht van uw kind, of bij de intern begeleider. Volstaat het niet, dan dient u de klacht in bij de directie. U kunt ook terecht bij het bestuur.

Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs een advies uitbrengen. Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang, maar ook over beslissingen.


Klachten kunnen onder andere worden ingediend over:

  • communicatie
  • veiligheid op school, bijvoorbeeld pesten
  • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
  • sancties tegen leerlingen
  • ongewenste intimiteiten
  • discriminatie

Voordat een klacht bij de klachtencommissie wordt ingediend, moet eerst de volgende procedure worden doorlopen.


Ouders moeten eerst de klacht met de leerkracht en daarna –als de klager niet tevreden is- met de Lokatieleider bespreken. Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een passende wijze worden afgehandeld.


Heeft de vorige stap niet tot een bevredigende oplossing van de klacht geleid, dan kunnen ouders terecht bij het bestuur van onze school.


In dat geval kunnen ouders contact opnemen met dhr. F.R. Walidin (Directeur-bestuurder van Stichting Iqra), tel: 070-3 88 79 15, email: directie@stichtingiqra.nl.


Indien ook dat vervolgens niet leidt tot het wegnemen van de klacht, dan kan de klager de klacht voorleggen aan de (landelijke) klachtencommissie, waarbij het bestuur van onze stichting is aangesloten.


Het adres van de klachtencommissie waar ouders terecht kunnen, luidt:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

info@onderwijsgeschillen.nl

Of maak gebruik van het klachtformulier op de website


Commissieleden

mr. F. Arslan, voorzitter

drs. T. Bouhkim, vicevoorzitter

mr. A. Alam-Khan, lid

mr. P.H.M. Kanters, lid


Het Reglement Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs is te vinden via deze link.