Ouders

Ouders


De Al-Qoeba wilt de ouders/verzorgers bewust bij de school betrekken. Betrokkenheid en participatie van ouders hebben een positief effect op de prestaties en het gedrag van leerlingen> Ook heeft dit effect op het klimaat en het functioneren van de school. Ouders worden daarom actief betrokken bij de school en het onderwijs.


Informatie aan ouders

Ouders worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de school en uiteraard van hun kind(eren). We doen dit op de volgende manieren:


Schoolgids

In de schoolgids staat praktische informatie over de school en alles daaromheen. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over de studiedagen en extra activiteiten die dat jaar gaan plaatsvinden. Ook staat omschreven wat de procedure rondom ziekmelding is en wat de schooltijden zijn.


Website

Ook op onze website vindt u veel praktische informatie, zoals de klachtenregeling, de digitale versie van de schoolgids, beleidsplannen en de digitale nieuwsbrieven.

 

Het rapport

Naast de onderwijskundige vorderingen bespreken we aan de hand van het rapport ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind met u. Samen kunt u op deze manier de ontwikkeling van uw kind volgen. We leggen de informatie over de voortgang en ontwikkeling van uw kind vast in een leerlingdossier, dat u in kunt zien.


Gesprekken op school

Twee keer per jaar organiseren we rapportgesprekken. Daar heeft u de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind te praten over de ontwikkeling van uw kind. In sommige gevallen is het nodig om wat uitgebreider met elkaar te praten. Er wordt dan een aparte afspraak gemaakt. Zo'n gesprek kan dan gaan over extra begeleiding die uw kind nodig heeft, maar ook over een klacht die u heeft. Het initiatief van zo'n gesprek kan bij de school liggen, maar u kunt hier ook zelf om vragen. Daarnaast hebben we in groep 1 een kennismakingsgesprek met de ouders van de kinderen. Wij raden u aan om u altijd goed voor te bereiden op een gesprek, door alvast wat vragen of observaties op papier te zetten.


(Nieuws)brieven en e-mails

We informeren u maandelijks door middel van een digitale nieuwsbrief. Hierin staan leuke dingen over de school en de leerlingen, maar ook nuttige informatie. Het is dan ook belangrijk om deze altijd goed door te lezen. Soms krijgen kinderen een brief of bijvoorbeeld toestemmingsformulier mee naar huis van de school en/of wordt deze per mail verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s). Over formele zaken krijgt u van de school altijd een brief.

Hulp van ouders

De ouderraad op onze school bestaat voor een groot deel uit ouders. Leerkrachten hebben een coördinerende rol. De taak van de ouderraad is allerlei activiteiten op school mogelijk te maken. De ouders ondersteunen het schoolteam van dichtbij bij allerlei activiteiten. De kosten van de activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.


De OR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit:

Voorzitter: Siraadj Alihoesen

Secretaris: Saira Badoella

Penningmeester: Abrar Hussain


Voor de ouderraad worden regelmatig nieuwe leden gezocht. Ouders kunnen zich melden bij de administratie of gevraagd worden. De ouderraad heeft een reglement en benoemt haar eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.


Protocol Ouderraad

Protocol Hoofdluisbestrijding

Kosten


Het is belangrijk dat elk kind onderwijs krijgt. De Al-Qoeba krijgt daarom net als elke andere school in Nederland jaarlijks geld van de overheid voor het geven van onderwijs. Dit geld wordt onder andere besteed aan het betalen van de salarissen van het personeel, voor onderwijsmaterialen en voor huisvesting.


Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma door de school, wordt in samenwerking met de leerkrachten en de Ouderraad een aantal leuke en “ontspannende” activiteiten georganiseerd voor onze kinderen van de Al-Qoeba. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van uw ouderbijdrage.

 

Om onderstaande activiteiten te kunnen organiseren hebben wij uw ouderbijdrage hard nodig.


De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 15,- per leerling. Heeft u meerdere kinderen, dan geldt voor u een korting.


1e kind = € 15,-

2e kind = € 12,-

3e, 4e en 5e kind = € 10,-


Uw bijdrage wordt onder andere besteed aan:

  • De ied ul fitr- en ied ul adhavieringen
  • Religieuze en culturele activiteiten
  • Organisatie van sportdag en de Koningsspelen
  • Excursies (vervoer etc.)
  • Ramadan
  • Afscheidsavond en de musical van groep 8


Schoolreisje en activiteitenweek groep 8

Ieder jaar gaan de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje en hebben de kinderen in groep 8 een activiteitenweek. De kosten van het schoolreisje bedragen 30 euro per leerling. Voor de activiteitenweek vragen we ook een bijdrage van 30 euro per leerling. De rest wordt door de ouderraad en de school bijgelegd.


Ooievaarspashouders

Heeft u een ooievaarspas dan bent u vrijgesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage en voor het betalen van het schoolreisje en activiteitenweek groep 8. Wij verzoeken u wel om de ooievaarspas(sen) van uw kind(eren) jaarlijks bij onze administratie te laten scannen.

Busvervoer

De kosten voor busvervoer bedragen 45 euro per maand per leerling. Per schooljaar zijn de kosten dan 450 euro per leerling.

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl