Organisatie

Het bestuur


De islamitische basisschool Al-Qoeba in Den Haag valt met de islamitische basisschool As-Soeffah in Amsterdam onder Stichting Iqra. Het doel van Stichting Iqra is om scholen op te richten en te beheren waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de islamitische opvoeding.

 

De oprichter van Stichting Iqra is geestelijk leider Qaid-é-Ahlé Soennat, Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, rahmatullahi 'alayh.


Samenstelling bestuur

Dhr. R.M. Kasiem, voorzitter

Dhr. A.N. Joeman, secretaris

Dhr. A. Walidin, penningmeester


Het bestuur van Stichting Iqra heeft samen met de scholen een strategisch beleidsplan opgesteld. Dit plan is behalve leidraad en inspiratiebron, het startpunt van onze beleidscyclus en helpt het ons kritisch te zijn op wat we doen. Het plan biedt ruimte om verschil te maken: elke school vertaalt de geschetste kaders in het plan naar doelstellingen op schoolniveau. Omdat het strategisch beleidsplan de lijnen uitzet voor beide scholen, geeft het tegelijkertijd onze verbondenheid met elkaar weer.


Samen sterk


De basisschool werkt nauw samen met de voorschool, de naschoolse opvang, de logopediste en de schoolmaatschappelijk werkster.  Het is belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie.


We werken zowel op de voorschool als in de groepen 1 en 2 met de methode Piramide. Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.


Voorschool


Uw kind naar de peuteropvang!


Peutergroepen

Onze peuterleidsters bereiden kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs voor op de basisschool!


Een goede start

Onze vier peutergroepen zorgen voor een goede start en bereiden uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn van harte welkom bij ons. De peutergroepen werken samen met de basisschool. Het programma en de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool sluiten aan bij het programma en de werkwijze van de peutergroepen. Dit maakt de overgang van uw kind van de peuters naar de basisschool makkelijker!


Alle aandacht voor uw kind

In onze peutergroepen wordt gewerkt volgens een vaste methode. Dezelfde methode voor Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt ook op de Al-Qoebaschool gebruikt. Er is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, tekenen, zingen, spelen buiten en luisteren naar verhalen. Per groep zijn er altijd twee vaste gediplomeerde leidsters aanwezig. Zo krijgt uw kind op de peuteropvang de aandacht die het nodig heeft.


Binnen en buiten

De lokalen zijn aantrekkelijk ingericht met speelhoeken in wisselende thema's. De groepen bestaan uit niet meer dan 13 kinderen. De kinderen gaan 4 of 2 dagdelen, verdeeld over de ochtenden en de  middagen, naar de peuteropvang. Ook is er een gezellige, kindvriendelijke buitenspeelruimte beschikbaar.


Als ouder wordt u nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. De leidster bespreekt regelmatig met u de ontwikkeling van uw kind.


Aanmelding en kosten

U kunt uw kind al vanaf 2 maanden bij de peuteropvang op de Al-Qoebaschool aanmelden. Als uw kind 2,5 jaar is, wordt uw kind door ons opgeroepen.   U betaalt hier voor een ouderbijdrage die inkomensafhankelijk is en afhankelijk is van het aantal dagdelen.  Voor ooievaarspashouders is de peuteropvang voor twee dagdelen gratis.


Van harte welkom

U bent van harte welkom op de Al-Qoebaschool. Voor meer informatie, om een kijkje in de groepen te nemen of om uw kind in te schrijven, kunt u contact opnemen met de administratie van de school. We maken graag een afspraak met u voor een gesprek met de directeur en een rondleiding. Vervolgens wordt het contract opgemaakt bij Stichting de Talentenklup,


De peutergroepen van de Al-Qoebaschool vallen onder Stichting De Talentenklup. Zie ook onze facebookpagina


Tussenschoolse opvang


De kinderen hebben van maandag tot en met donderdag van 12 tot 13 uur pauze. Er worden dan activiteiten met ze gedaan en ze hebben dan de tijd en ruimte om wat te eten en te drinken. De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door Arena Talent. Hier zijn voor ouders geen extra kosten aan verbonden.


Schoolmaatschappelijk werk


In de maatschappij verandert veel en veranderingen volgen elkaar snel op. Zo snel dat je het niet altijd meer kan volgen. Daarnaast hebben mensen verschillende ideeën over hoe je met elkaar en met bepaalde situaties moet omgaan. Kortom, het is voor ouders niet altijd even gemakkelijk in deze ingewikkelde samenleving hun weg te vinden en om kinderen op te voeden. Dat kan zijn in geval van moeilijkheden die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van uw kind(eren). U kind bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor gedragsproblemen van uw kind in de klas of thuis. Bijvoorbeeld bij zaken als het leren oplossen van ruzie, leren luisteren naar elkaar, leren vriendjes en vriendinnetjes maken, pesten of gepest worden, relatieproblemen thuis, echtscheiding, financiële problemen of overlijden van familie of een bekende.


Het kan zijn dat uw kind een andere vorm van begeleiding nodig heeft. In zo’n geval verwijst de schoolmaatschappelijk werker u door naar een andere persoon of instelling.

De schoolmaatschappelijk werker is een keer per week op school. U kunt haar bellen of mailen voor een afspraak of via de juf/meester/intern begeleider doorgeven dat u in contact wilt komen met de schoolmaatschappelijk werker.


Logopedie


Logopedie wordt op school georganiseerd als er bij een kind problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en/of slikken. U kunt met de juf of meester van uw kind bespreken of dat voor uw kind nodig is of niet. De logopedie is geregeld vanuit een samenwerking van school met logopediepraktijk Schilderswijk. Als uw kind in aanmerking komt voor logopedie, krijgt hij of zij 1x, soms als het nodig is, 2x per week logopedie. Omdat een logopediepraktijk de lessen verzorgt, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief aan uw huisarts vraagt, zodat de behandelingen vergoed worden door uw zorgverzekering. Het is verplicht door de zorgverzekering, dat u minimaal twee keer per maand aanwezig bent bij de behandeling. U kunt dan zien wat er geoefend wordt en de logopediste kan u aangeven hoe u thuis de juiste articulatie van uw kind op een speelse manier kunt stimuleren.

Centrum Jeugd en Gezien


Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. 

 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.