Schoolregels

Schoolregels


Afspraken zijn belangrijk zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt en hoe hij of zij moet handelen in bepaalde gevallen. We hebben op school gedragsregels. Dit zijn de regels waar alle personeelsleden, leerlingen en ouders zich aan moeten houden.


Verder zijn nog andere regels en afspraken waar we ons aan houden om ervoor te zorgen dat alles op school georganiseerd en veilig verloopt.


Elke leerling van de school behoort te weten wat er in de schoolregels staat en dient deze regels te onderschrijven. Wanneer huisregels worden overtreden, kan dit leiden tot sancties. De schoolregels kunnen onderscheiden worden in algemeen geldende regels en klassenregels.


De regels hangen op school in de ruimte waar de regels gelden. Zo zijn er klassenregels die in de klassen hangen, pleinregels die op de pleinen hangen en gangregels hangen op de gangen op school.


Afspraken zijn belangrijk zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt en hoe hij of zij moet handelen in bepaalde gevallen. We hebben op school gedragsregels. Dit zijn de regels waar alle personeelsleden, kinderen en ouders zich aan moeten houden. Verder zijn nog andere regels en afspraken waar we ons aan houden om ervoor te zorgen dat alles op school georganiseerd en veilig verloopt. 


Gedragsregels

Gedragsregels vormen slechts een leidraad. Een gedragscode houdt niet in dat gedrag wat niet door regels is verboden, wel toelaatbaar is. Gedragsregels zijn breed toepasbare principes en uitgangspunten die algemeen geldend zijn en niet specifiek voor een school. We onderscheiden gedragsregels op drie niveaus:

 • gedragsregels voor personeelsleden;
 • gedragsregels voor kinderen;
 • gedragsregels voor ouders. 


In een aantal situaties is sprake van overlap. Grof taalgebruik accepteren we niet van personeel, kinderen en ouders. Daarnaast zijn er specifieke situaties.


Regels voor personeel

 • Wij behandelen elk kind positief en elk kind voelt zich bij ons op school welkom.
 • Wij bereiden onze lessen nauwkeurig voor en geven elk kind de aandacht die het nodig heeft.
 • Wij zijn er voor uw kind. Wij doen er alles aan om onze kinderen een goed en veilig pedagogisch en didactisch klimaat te bieden.
 • Wij maken de school leuk voor kinderen. Wij maken leren boeiend, wij vieren feesten en organiseren regelmatig leuke activiteiten voor de kinderen.
 • Wij staan u altijd vriendelijk en met respect te woord.
 • Wij zorgen ervoor dat er een goede samenwerking is tussen school en ouders.
 • Wij vinden geweld, fysiek dan wel psychisch, onacceptabel en zullen altijd gepaste maatregelen treffen.
 • Wij hanteren behalve de schoolregels, ook voor elke klas klassenregels die door de leerkracht samen met de leerlingen worden vastgesteld aan het begin van elk leerjaar en op een goed zichtbare plaats in het lokaal hangen.
 • Wij zorgen ervoor dat uw kind altijd onder toezicht van een leerkracht is.
 • Wij zorgen voor een veilig schoolgebouw. Wij hanteren een veiligheidsplan.
 • Wij zorgen er samen voor dat de klas, de toiletten en het schoolplein schoon en opgeruimd zijn.

Regels voor de ouders/verzorgers

 • Wij verwachten van u een respectvolle houding naar leerkrachten en kinderen van de school.
 • Wij verwachten van u dat u gemaakte afspraken nakomt.
 • Als er een meningsverschil is, lossen wij dit op door te praten.
 • Wij verwachten van u dat u uw kind op tijd brengt en weer ophaalt, en dat u bij ziekte vóór schooltijd belt.
 • Wij verwachten van u dat u bereid bent om u actief voor de school in te zetten, bijvoorbeeld door deelname en hulp aan de MR, de OR en/of helpen bij activiteiten voor de kinderen.
 • Wij verwachten van u dat u op ouderavonden, rapportavonden en bijzondere ouderavonden aanwezig bent en zodoende uw betrokkenheid laat zien.
 • Wij verwachten van u dat u toezicht houdt op het huiswerk van uw kind.
 • Wij verwachten van u dat u problemen aan de leerkracht meldt en bespreekt.
 • Grensoverschrijdend gedrag van ouders tolereren wij niet. Bij fysiek of verbaal geweld wordt de toegang tot school ontzegd en aangifte gedaan.


Regels voor de kinderen (ook voor meewerkende ouders)

 • Je bent altijd netjes op tijd in de klas.
 • Je behandelt de leerkracht met respect. Je luistert naar de juf of meester.
 • Geweld (pesten) is verboden: er volgt altijd een sanctie (rode kaart) en een gesprek met je ouders.
 • Je luistert naar elkaar en bent zorgzaam voor elkaar. Je helpt elkaar waar je kunt.
 • Je lost ruzies zelfstandig op door met elkaar te praten (win-win).
 • Je blijft van andermans spullen af en vraagt toestemming als je iets wilt lenen.
 • Je bent in en buiten de school rustig, je schreeuwt niet.
 • Je stoort elkaar niet tijdens het werk.
 • Je vernielt geen schoolspullen.
 • Je speelt zoveel mogelijk met elkaar zonder iemand uit te sluiten.


Tenslotte……….

Het opvoeden van kinderen is een samenspel tussen de school en de ouders. We vinden het belangrijk dat we met u in gesprek blijven over de juiste manier van opvoeden van uw kind. Wij doen dit bewust vanuit een islamitische levensovertuiging. Wanneer zaken minder soepel verlopen, dan zullen wij niet aarzelen u hierover te informeren. Wanneer u op- of aanmerkingen heeft, bespreekt u dat eerst met de leerkracht.


Als dat geen oplossing biedt, dan kunt een afspraak maken met de directeur. Samen komen we er altijd uit!