Onderwijs

Onderwijs


Het is vanzelfsprekend dat de ouders als natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind. Maar daarnaast draagt de basisschool een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van het kind. Kinderen worden op school voorbereid om als burgers deel te nemen aan de maatschappij.


Wij geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Ontplooiing betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven en kunnen maken en daar trots op zijn. Elk kind krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen.


Leerlingen leren om verantwoordelijkheid te dragen en te nemen en voelen zich verantwoordelijk voor het groepsproces. Ze hebben respect voor elkaar. Voor de leerlingen zijn leerinhoud, sfeer en sociale omgeving belangrijk. Een kind leert met en zonder elkaar. Ouders zijn verschillend en vragen om een eigen benadering. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Ouders en verzorgers zijn partners in het onderwijs. Het is belangrijk voor het kind dat er wederzijds vertrouwen is tussen de ouders en de leerkrachten.

Piramide en KIJK


We werken zowel op de voorschool als in de groepen 1 en 2 met de methode Piramide. Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.


In de groepen 1 en 2 krijgen de ouders 2x per jaar een KIJK-rapport.


KIJK! gaat uit van 17 ontwikkelingslijnen. Door het observeren en registreren van de 17 ontwikkelingslijnen, stel je vast óf een kind zich ontwikkelt en of de ontwikkeling gelijk loopt met de ontwikkeling van zijn of haar leeftijdsgenoten. Het is normaal dat het ontwikkelingsbeeld van een kind zich bevindt in de marge van plus of min een half jaar ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten.

 

KIJK! geeft ons als leerkrachten en u als ouder/verzorger zicht op welke ontwikkelingslijnen extra aandacht nodig hebben en op welke ontwikkelingslijnen het kind meer uitdaging aankan.

Burgerschap

Burgerschapsvorming brengt onze kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving.


Burgerschapsvorming laat onze kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. We willen onze kinderen stimuleren om mee te doen in de Nederlandse samenleving met behoud van hun identiteit.


Taal

Een goede beheersing en verdere ontwikkeling van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Kwalitatief goed taalonderwijs aan jonge kinderen vinden wij daarom essentieel. Op een goede basis kan gemakkelijk verder gebouwd worden.


Wij werken bij ons op school voornamelijk programmagericht. We werken vanuit de methode en volgen die leerlijnen die de methodes aanbieden. Dit waarborgt een compleet aanbod van de leerdoelen die zijn opgesteld door het SLO. Naast methodisch onderwijs is taal verweven met alle andere vakgebieden. Taal is daardoor een vast onderdeel van iedere les. Door bewust en actief gebruik te maken van de kansen die zich voordoen, proberen we kinderen in hun eigen belevingswereld kennis te laten maken met taalkundige kennis.

Daarnaast moet taal leuk zijn. Spelenderwijs leren de kleuters zich voor te bereiden op het zelfstandig leren lezen in groep 3 en wordt er volop aandacht besteed aan de mondelinge taalvaardigheid. Het bevorderen van het leesplezier is een vooraanstaande doelstelling.


Cultuur

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.


Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld. Creativiteit is van groot belang voor onze kenniseconomie.


Lichamelijke opvoeding

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat er altijd uitdaging zal zijn tijdens de gymlessen. Het bevordert de gezondheid van de leerlingen en het helpt de leerlingen te interesseren voor de bewegingscultuur. Plezier is ook niet weg te denken uit de lessen. Wanneer de leerlingen plezier hebben, is de kans ook groter dat zij zich gaan inschrijven bij sportverengingen en dat zij in ieder geval veel zullen sporten buiten school.


Vanaf groep 5 zijn de gymlessen voor de jongens en de meisjes gescheiden van elkaar.


Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan wekelijks onder begeleiding naar de Houtzagerij. Ze krijgen daar 40 minuten zwemles van een gediplomeerde zwemonderwijzer onder schooltijd. Schoolzwemmen is gemixt en deelname is verplicht.


Werken met computers

Het is de taak van het onderwijs om kinderen te laten leren en hun talenten te helpen ontplooien. Het primair onderwijs geeft leerlingen een basis mee waarmee ze later als volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. ICT helpt ons om bij dat leren nog meer aan te sluiten op de behoeften van onze leerlingen. Met ICT leren leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.


Om te kunnen leren met hulp van ICT, moeten leerlingen thuis zijn in het gebruik van ICT en hiermee efficiënt en effectief kunnen omgaan. Het is belangrijk dat zij leren begrijpen hoe door middel van ICT en technologie in de maatschappij wordt gecommuniceerd en dat zij mediawijs zijn, ofwel weten hoe je veilig met ICT en internet kunt omgaan. Deze ICT-geletterdheid is een van de zogenoemde 21e-eeuwse-vaardigheden die kinderen die nu opgroeien, leren beheersen. Door ICT in het onderwijs goed te gebruiken, zijn leerlingen meer gemotiveerd, presteren ze beter en leren ze sneller.

Seksuele voorlichting

Seksuele vorming is sinds eind 2012 verplicht voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw) en speciaal onderwijs. Wij gebruiken hiervoor een methode van de ISBO die volledig vanuit islamitisch perspectief is opgesteld. Zij is gericht op de moslimjongeren in de Nederlandse samenleving en is voorzien van de sinds december 2012 verplichte kerndoelen seksuele diversiteit. De kinderen van groep 8 krijgen deze lessen tijdens het godsdienstonderwijs aangeboden op school.


Huiswerk

Huiswerk levert een bijdrage aan de vergroting van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Daarin kunnen ouders ook hun rol spelen als pedagogische partners. Kinderen hebben er baat bij als ouders belangstelling tonen voor het huiswerk, niet alleen als het tegenzit, maar ook als het goed gaat.


Alle kinderen krijgen wekelijks huiswerk mee. Elke donderdag wordt het huiswerk aan de kinderen meegegeven en elke woensdag wordt het gemaakte huiswerk weer terug verwacht.


Doelen van ons huiswerkbeleid:

  • Structureel gewend raken aan huiswerk (planning, zelfstandigheid en regelmaat).
  • Extra inoefenen van de aangeboden leerstof op school.
  • Een doorgaande lijn creëren.
  • De ouders betrekken.