Uitstroom VO

Uitstroom naar VO


In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Sinds vorig schooljaar gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen gaan soms verschillend met deze regels om. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Wat zijn de regels voor het schooladvies?

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de Citotoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

 

Eindtoets en schooladvies

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren, omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

 

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd op de rapportdagen met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind.

Begin december van leerjaar 8 nemen we de Drempeltoets af. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie.  De leerkracht van groep 8 bespreekt samen met directie en de IB-er van de bovenbouw alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat voscholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maakt u als ouder samen met uw een kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

 

Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

 

Tijdpad schooladvies VO

Het tijdspad om te kmen tot het schooladvies ziet er alsvolgt uit:

Periode

Activiteit

September

Informatiemiddag voor de ouders/ verzorgers van groep 8

Eind november - begin december

Afname Drempeltoets

Oktober - november

Afname Begin groep 8 toetsen van het CITO

November - december

Het bezoeken van middelbare scholen met de groep. We volgen dan een aantal lessen.

December

De school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders van groep 8 te spreken over het voorlopige schooladvies. Tijdens deze contactmomenten worden de volgende zaken besproken: schoolhouding, scores LVS en methodetoetsen, uitslag drempelonderzoek, capaciteiten van de leerling.

Januari - februari

Oriëntatie op scholen van het voortgezet onderwijs. De ouders en kinderen worden in de gelegenheid gesteld om open dagen te bezoeken. Deze worden door het voortgezet onderwijs georganiseerd.

Februari

Aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welk