Uw kind aanmelden

Uw kind aanmelden


Basisschool

De Al-Qoeba school is toegankelijk voor alle kinderen, van wie de ouders/verzorgers een islamitische opvoeding belangrijk vinden.


De Al-Qoebaschool heeft voor groep 1 een leerlingplafond voor aanmeldingen. Binnen een schooljaar kunnen we maximaal 52 leerlingen in groep 1 aannnemen. Dit betekent dat er elke periode 13 leerlingen kunnen worden aangenomen.


De Al-Qoebaschool hanteert hierbij de volgende voorrangscriteria voor toewijzing:

1.      Kinderen van personeel

2.      Kinderen die al een broer en/of zus op de Al-Qoebaschool hebben

3.      Kinderen die doorstromen vanuit de voorschool van de Al-Qoebschool

4.      Alle overige aanmeldingen


Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Aanmelden kan vanaf 3 jaar bij de basisschool van uw eerste keuze.


Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag. Zoals op de website is te lezen, kunt u uw kind dus alleen aanmelden binnen de vaste aanmeldperiodes en als uw kind al 3 jaar is.


Voor de overige groepen (vanaf groep 2) is er een wachtlijst. 

Voorschool

Het is verstandig om uw kind tijdig aan te melden voor de voorschool van Al-Qoeba. U kunt hiervoor terecht bij de administratie van de school.


Wennen op school

De stap naar de basisschool; het ene kind is er hard aan toe, het andere kind ziet er nog huizenhoog tegen op. En vaak geldt hetzelfde voor de ouders. De ene ouder zal blij zijn wanneer het kind mag starten op school terwijl de andere ouder er enorm tegen op kan zien het kind voor het eerst naar school te moeten brengen. En begrijpelijk beïnvloeden ouder en kind elkaar hierin. Belangrijk is het dan ook om als ouder je eigen (vooral negatieve) gevoelens zo min mogelijk te laten merken aan het kind. Het starten op de basisschool is dan ook een grote stap in het leven van een kind, zowel voor de ouders als voor het kind.


Met het starten op de basisschool komen er enorm veel nieuwe dingen en indrukken op een kind af. Het kind moet er allereerst aan wennen vijf dagen in de week bij de ouders vandaan te zijn. Veel kinderen bezoeken op jongere leeftijd wel een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal, maar over het algemeen niet vijf dagen in de week. Ook voor een kind dat drie dagen in de week naar het kinderdagverblijf gaat, kan het wennen zijn plotseling vijf dagen van huis te zijn.


Op school krijgt het kind ook voor het eerst te maken met een sterk gestructureerde dagindeling. Ook op het kinderdagverblijf en op de peuterspeelzaal wordt natuurlijk structuur geboden, maar de dagindeling hier is toch een stuk vrijblijvender. Op de basisschool worden veel meer regels gesteld en worden er wat dit betreft ook veel meer eisen aan de kinderen gesteld. Het kind moet meedraaien in het dagprogramma, stil zitten in de kring, luisteren wanneer de andere kinderen praten en er kan niet meer continu gespeeld worden.


De verwachtingen die er aan het kind gesteld worden, komen ook hoger te liggen. Er moeten dingen gedaan worden, ook wanneer het kind hier geen zin in heeft of een hekel aan heeft. Een kind dat een hekel heeft aan knutselen, zal op het kinderdagverblijf hier over het algemeen redelijk vrij in gelaten worden. Op de basisschool moet het kind wel meedoen met de les en dus toch gewoon mee moeten doen met het knutselen. Maar ook naast hetgeen dat binnen de les gebeurt, worden er allerlei verwachtingen gesteld aan het kind, zoals zelf naar de wc gaan, zelf de jas aan doen, zelf de gymkleren aan doen et cetera.


Het kind moet ook leren meedraaien binnen de sociale processen binnen de klas. Binnen een groep van kinderen die elkaar al enige tijd kennen moet het kind zijn of haar plekje vinden. We zien in deze fase ook dat kinderen gaan besluiten hoe ze zich gaan voordoen op school en binnen de groep. Regelmatig merken ouders dat hun kind zich op school heel anders gedraagt dan thuis. Kinderen die thuis vrij rustig en wat verlegen lijken te zijn kunnen zich op school plotseling vrij druk en aanwezig gaan opstellen, terwijl we ook zien dat kinderen die thuis heel zelfverzekerd overkomen op school plotseling veranderen in angstige, verlegen kinderen. Deze verandering in houding op school kan nog eens extra veel van het kind vragen. Vooral een kind dat zich op school stoerder voordoet dan hij of zij eigenlijk is, kan hier erg vermoeid van raken.


Ter voorbereiding op het starten op school is het goed hier al wat met het kind over te praten. Het kan het kind helpen de school alvast een keer samen te gaan bekijken van buiten, alvast een keer naar school te lopen/ fietsen en wat te praten over wat er gebeurt op school. Vooral voor kinderen die de oudste thuis zijn of enig kind zijn, is de school nog een grote onbekende. Kinderen met oudere broertjes of zusjes zijn over het algemeen al regelmatig in de school, kennen vaak al wat kinderen en leerkrachten van gezicht en weten door broer of zus al een beetje wat 'naar school gaan' inhoudt.


De Al-Qoeba biedt aan uw kind de mogelijkheid om te komen wennen op school. Hij of zij mag dan al voor de 4e verjaardag drie dagdelen langskomen in groep 1. Uw kind leert zo alvast de juf en de klasgenootjes kennen. En ziet hoe het eraan toegaat in de klas. De wendagen bereiden uw kind mentaal voor op de eerste echte schooldagen. U krijgt ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 wordt een oproep voor de wendagen.